தள பதி விஜய் மகன் சஞ்சய் உடன் டேட்டி ங்கில் இரு க்கும் பிர பல விஜய் டிவி சீரி யல் நடிகை .!! பேட் டியில் வெளிப்ப டையாக உண் மையை சொன்ன நடிகை.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகர்   விஜய் .  இவர்   தற்போ து   லியோ   திரைப்ப டத்தில்   பிஸி யாக   நடித் து   வருகி றார் .   இவரு டைய  மகன்  தான்   ச ஞ்சய்  . இவர் வெளிநா ட்டில்   சினி மா   சா ர்ந்த   படிப் பை   படி த்து   முடித் திருக் கிறார் .

 

 

பின்   தற் போது  ஒரு   குறும் படத்தை  இயக்கியி ருப்ப தாகவு ம்   சொல்லப் பட் டது .  மேலும்   இவருக் கு    நடிப் பை   தாண்டி   இயக்கத் தில்   தான்   அதிக   ஆர் வம்   என் றும்   தளபது   விஜயே   சொ ல்லி   இருக் கிறார் .

 

 

மேலும்   பிர பல   இயக் குனர்   அல்போ ன்ஸ்   இ யக் கத்தில்    சஞ் சய்   நடிக்க   இருக்கி றார்  என்ற   தகவல்   இணை யத்தில்   வெளியா னது  .  இந்த நிலையில்   விஜய் டிவி   சீரியல்   நடி கை   விஜய்  மகன்   சஞ்ச யுடன்   இணை ந்து   நடி க்க  ஆசை   என வும்    அவ ரை   என க்கு   மிக வும்   பிடி க்கும்   எனவு ம்   கூறியி ருக்கி றார் .

 

 

மேலும்   இருவ ரும்   டேட்   செ ய்து   வருவதா கவும்   இணை யத் தில்   பல   தகவ ல்கள்   வெளியாகி   இருக் கிற து.   அதற்கு   தற்போ து   அந்த  நடிகை யே   விளக் கமும்   கொடு த்து   இருக் கி றார்   .  அவர் வேறு   யா ரும்   இல் லை   சீரிய ல்   நடி கை   மற் றும்  குக் வித்   கோமா ளி   நிகழ் ச்சி   பிரப லம்   ரவீனா   தான் .

 

 

அவர்   பேட்டி யில்   சொன் னது  விஜய்   சாரை  என க்கு  மிகவு ம்    பிடி க்கும் .  ஆனா ல்  அவரு டன்   ஜோடி யா க   ந டிக் க   முடியா து .   அத னால்   அவரு டைய   மக னுடன்   நடிக்க   ஆ  சையாக   இரு க்கிறது  என்று  கூறி   இ ருந்தேன் .

 

 

அதுக் குள்   அ னை வரும்  ரவீனா   சஞ்சய்   டேட்   செ ய்யறா ங்க ,  இருவ ரும்   காதலி க்கிறார் கள்   என   பரப்பி   விட்டு   விட்டா ர்கள்  என   அவ ரே   கூறி   இரு க்கி றார் .   இதன்  மூலம்   இ ருவரும்   காதலி க்கவி ல்லை  என   அவரே  உறுதி   செய் திரு க்கிறார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.