காசுக் காக இவ்வ ளவு மட்டமா நடந்துக் காதீங்க .!! விடுத லை படத் தில் நடித் ததால் என்னை எல் லோரும் அசிங் கமாக திட்டு றாங்க .!! பேட்டி யில் புலம் பிய பிரபல நடிகர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   இயக்கு னர்   வெற் றிமாறன் .  அவர்   இய க்கத்தில்  சமீபத்தில்   வெளியா ன   திரை ப்படம்   தான்  விடுத லை  . இந்த   படத் தில்   சூரி ,   விஜய்   சேது பதி   ,  கௌத ம்   மேன ன்   போ ன்ற   பிரபல ங்கள்   நடித்தி ருக்கி றார்கள் .

 

 

இதில்  சூரி ,   விஜய்   சேதுபதி யின்   நடிப் பு   பலரா லும்   பாரா ட்ட ப்பட்டு   வரு கிறது .  அனைவருக் குமே   நல்ல   பெய ரும்   புகழு ம்   வந் து   கொண் டிரு க்கும்   நிலை யில்   ஒரே ஒரு   நடிகருக் கு   மட் டும்   அப்ப டியே   த லை   கீழா க   நடந் து   வருகிற தாம் . இந்த   படத் தில்   நடித்த தற் காக   இவ ரை   ரசிகர்க ள்   திட்டி   வரு கிறா ர்கள் .

 

 

அவர்   வேறு யாரும்   இல் லை   நடிகர்    சேத் தன்  தான் .   இவர்   இந்த   படத்தி ல்  OC   என்ற   போ லிஸ்   கதாபா த்திர த்தில்   நடித்தி ருக்கி றார்  .  இவர்   ச மீப த்தில்   கொ டுத்த   பேட்டி   ஒன் றில்   இ  ந்த   படத்தி ல்   மிரட்ட லான   வில்ல ன்   கதா  பாத்தி ரத்தில்   நடித் திருக்கி றேன்.

 

 

இது   மாதி ரியான  அருவரு ப்பான   போலீ ஸ்   ஆட் கள்   இருப்பா ர்கள்   எ  ன்று   அனைவ ரும்   யோசிக் கும்   வகை யில்  எனது   கதாபா த்திர ம்   இருந்தி ருக்கி றது .  போலீஸ்   துறை   ம ட்டு மின்றி  அனை  த்து   துறைக ளிலும்   இது   போ ன்ற   ஆ ட்கள்   இருக்கிறா ர்க ள் .

 

 

படத் தை   பார்த் து   நிறை ய   பேர்   மெ சேஜ்   செய்தா ர்க ள் .   ஆனால்   அனைவ ருமே   என்னை  திட்டி   வரு கிறார் கள்  .  காசுக் காக   இ ப்படி எ ல்லாம்   ந டிக்க   வே ண்டாம்   என   திட் டுகி றார்கள்  .   ஏனென் றால்   இது போன்ற  கதாபா த்திரம்   தான்   வேண்டும் என   வெற்றி மாறன்  எண்ணி   இருந் தார் .

 

 

அதே போல்  தான்   நடந்திரு க்கி றது  . அதனா ல்   இது   அந்த   கதாபா த்திரத் திற்கு  கிடைத்த   வர வேற்பு   என்று   எடுத்து க்   கொள் கிறேன்   என  பேசியி  ருக்கிறா ர்  . இது   தற் போது   இணை யத்தில்   வைர லாக   ஷேர்   செய்ய ப்பட்டு   வ ருகிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.