சுப்பிர மணி யபுரம் பட நடிகை ஸ்வா தியின் பல ரும் பார்த் திடாத முழு திரு மண புகை ப்பட ங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   நடிகை யாக   இருப்ப வர்  தான்   நடிகை   சுவா தி   ரெட்டி .   இவர்  தமிழ்   மட் டும்  இன்றி  தெ லுங்கு ,   மலையா ளம்   படங்களி லும்   நடித்தி ரு க்கிறார் .  தமி ழில்   சுப்பிர மணியபு ரம்   என்ற   படத் தின்   மூலம்   கதாநா யகியாக   அறி முகமா னார் .

 

 

 

 

முதல்   படத்திலே யே   தனக் கான   ரசிக ர்   கூட்டத் தை   உருவா க்கி  விட் டார் .  அதன்   பின்   தமி ழில்   போ ராளி ,   இதற்குத் தானே   ஆசை ப்பட்டா ய்   பால குமாரா ,   வடகறி   போ ன்ற   திரை ப்படங்களி ல்   நடித் தார் .

 

 

மேலும்   யாக் கை  ,  திரி   போ ன்ற  சில   திரை ப்பட ங்களில்   நடித்தி ருக்கி றார் .  ஆரம்ப   காலத் தில்   இவர்   தமி ழில்   நடி த்து   வந்தாலு ம்   அதன் பின்  தமிழ்   சினி மாவில்   தொ டர்ந்து   தெலு ங்கு   சினி மா   பக் கம்   செலு த்தி   வந் தார் .

 

 

மிக க்   குறுகி ய   கால மே   தமிழ்   சினிமா வில்   ந டித் து   வந்திரு ந்தா லும்   இவரு க்கான  தனி ரசிகர்   கூட்ட மு ம்   இரு ந்து   வருகி றது .    மேலும்   இவர் சில   தெலு ங்கு   திரைப்ப டங்க ளில்   பின்ன ணி   பாடல்க ளையு ம்   பாடி   இருக் கி றார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்  தன்  காதலர்   விகா ஸ்   வாசு   எ ன்ப வரை  2018 ஆம் ஆண்டு திரும ணமும்   செய் து   கொண் டார்  .   த மிழ்  ரசிக ர்கள்   பலரும்   இவர து   திரும ண   புகைப் பட த்தை   பார்த்தி ருக்க   மாட் டார்க ள் .   இதோ   அவர்க ளது   திருமண   புகை ப்பட ங்கள்

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.