பிர பல நட் சத்திர ஜோடி நிக்கி கல் ராணி மற்றும் ஆதி யின் பலரும் பார்த்தி ராத முழு திரு மண புகைப்ப டங்கள் !!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிக ராக   இருப்ப வர்   தான்   நடிகர்   ஆதி .  இவர் தமிழ் மற்றும்   தெலு ங்கு   திரைப் படங்க ளில்  நடி த்து   வரு கிறா ர் .   தமி ழில்   2007 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   மிருக ம்  என்ற  படத்தி ன்   மூலம்   கதா நாயக னாக   அறிமு கமா னார் .

 

 

இவர்   தொட ர்ந்து   ஈரம்   , அய்ய னார்   போ ன்ற   திரைப் படங்க ளில்   நடித் திருக் கிறார்  .  மேலு ம்   கோச்ச டை யான்  போன்ற    திரைப்ப டங் களில்   துணை   கதாபா த்திரங்களி லும்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

கடை சியாக   அவர்  தமி ழில்   வாரி யர்   என்ற   திரைப் படத் தில்   ந டித்தி ருந்தா ர் .  மேலும்  இவர்   தன்னு டன்   இ ணைந்து   நடித் த   நடி கை   நிக் கி   கல் ராணி   என்ப வரை   காதலித்து   வந் தார் .

 

 

இருவ ரும்  2022 ஆம்   ஆண்டு   மிக வும்   சிம் பிள்   ஆக   திருமண த்தையு ம்   நடத்தி   முடித் தனர் .   நிக் கி   கல் ராணி   தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடிகை யாக  இ ருந்து   வரு கிறார் .

 

 

தமிழில்   டார் லிங்  என்ற  திரைப்ப டத்தின்  மூலம்   அறிமுக மா னார் .  அதை   தொடர்ந்து பல   திரைப்பட ங்களி ல்   கதாநா யகியா க   நடித்தி ருக் கிறார் .   இருவ ரும்    திரும ணத்தை  நடத் தி   முடித்த னர் .  அதன்   புகை ப்பட  ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.