நடி கர் விஜயை ஓரம் கட்டி நம்பர் ஒன் இடத் தை பிடித்த பிர பல நடிகர் .!! தென் இந்திய சினி மாவில் இது வரை யாரும் செய் யாத சாதனை யை செய்த நடிகர் .!! வியந்து பார்க் கும் சினிமா உல கம்.!!

0

தென்னி ந்தி ய   சினி மாவில்   நம்ப ர்  ஒன்   ஆக   இருக் கும்  நடிக ர்  தான்   நடிகர்   விஜய் .  இவர்   தற் போது   லியோ   திரைப் படத்தில்   நடி த்து   வருகி றா ர் .  இந்த நிலை யில்  தென்னி ந்தியா விலேயே   விஜயி ன்   மார்க்கெ ட்   தான்   உச்ச த்தில்   இருந் து   வருகி றது .

 

 

அத னால்   அ வர் தான் நம்பர்  ஒன்  இடத் தில்   இரு ந்து   வருகி றார் . இந்த   நிலை யில்   ஒரு நடிகர்   சத்த மே   இல்லா மல்   விஜய்   இடத் தை   பிடித்து   தென்னி ந்தி யாவில்   இதுவரை   யாரும்   செய் யாத  சாதனை யை   செய்தி ருக்கி றார்  .  இது   பலருக் கும்  அதிர்ச் சியை   கொடு த்திரு க்கிறது .

 

 

அந்த   நடிகர்   வேறு யாரும்   இல்லை   நடிகர்   பிரபா ஸ்   தான்  .   பாகு பலி    மூலம் மிகப் பெரிய   அளவி ற்கு   பிரப லமான   நடிகரா க   மாறி னார்  .  இந்திய   அளவி ல்   முன்ன ணி   நடிகர் களில்    ஒரு வராக   இ  ருந்து   வருகி றார்  . ஆனால்  அத ன்பின்  அவர்   ந டித்த    பட ங்கள்   தோல்வி யை   தழுவி யது .

 

 

இந்த   நிலையி ல்   கே ஜி எஃப்   இயக் குனர்   பிரசா ந்த்   நீல்    இயக்கி   வரும்   திரைப் படம்   தான்   சலார் .   இந்த   படத் தின்   மீது   இந்திய   அள வில்   மிகப் பெரிய   எதிர் பார்ப்பு   இரு ந்து   வரு கிறது .   தற் போது   பட த்தின்   வெளி நாட்டு   உரி மம்   தென்னி ந்திய   அளவில்   இதுவ ரை   எவ ரும்  செய் யாத   விற்பனை யை   செய்திரு க்கிற தாம்.

 

 

இந்த படம்   கிட்டத்த ட்ட   90   கோடி களுக்கு   மேல்   வெளிநா ட்டு   உரிம த்தை   விற்று   இரு க்கி றதாம்  .  இது வரை   எந்த   ஒரு   தென்னி ந்திய   திரைப்ப டங்க ளும்   இ  ந்த   சாதனை யை  செய் தது  கிடையா  து .   முதல்   முறை யாக   பிர பாஸ்   ச லார்   இதனை   செய்தி ருக் கிறது  .

 

 

இதனால்   ஒட்டு   மொ த்த   திரையு லகமே  இத னை   விய ந்து   பா ர்த்து   வரு கிற து.  விஜய்  தான் நம்பர் ஒன்  என  அவர்   ரசிகர் கள்   சொல்லி வரும்   நிலை யில்    தற்போது   பிரபா ஸ்   இந்த   சாதனை யை   செய் திருக்கி றார்  . இது   தற்போ து   இணைய த்தில்   வைரலா கி   கொண் டு   இ ருக்கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.