ரெண்டு படம் எடுத் துட்டா நீ என்ன பெரிய ஆளா.? உன க்கு மரியா தை தெரி யாதா .? பிர தீப் ரங்கநாத னை கிழிக் கும் ரசிக ர்கள் .!! கா ரணம் அந்த இயக் குனர் தான்.!!

0

லவ் டுடே என்ற   திரைப் படத் தை   இ யக்கி   நடி த்து    மி  கப்பெரிய   அளவி ற்கு   பிரப லமான   நடி கர்   தான்   பிரதி ப்   ரங்கநா தன் .   கோமா ளி   திரை ப்படத் தின்   மூலம்   இயக்கு னராக  அறிமு கமான வர்.    அதை   தொட ர்ந்து   லவ் டுடே   என்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக் கியிருந் தார் .

 

 

அவரே   கதாநா யகனா கவும்   நடித்தி ருந்தார்  . அதன்   வெற்றி யால்   தற் போது   அடுத் தடுத்த    படங்க ளில்   கமிட் ஆகி   வரு கிறார்  .  இந்த   நிலை யில்   தற் போது   இவர் செய்த  ஒரு   செய லால்   ரசிகர் கள்   இவ ரை   இணைய த்தில்   திட்டி   வருகிறா ர்கள்  .  அதற்க் கு  கா ரணம்     இயக்கு  னர்   வெற்றி மாறன் தான் .

 

 

வெற்றி மாறன்  இயக் கத்தில்   வெளி யான   விடுத லை    படம்   மக்க ள்   மத்தி யில்  நல்ல   வரவே ற்பை   பெற்று   வருகிற து .   இந்த   படத் தில்   பல   சினி மா   பிரப லங்கள் ,    அர சியல்   தலை வர்கள்   அனை வருமே   த ங்களது   வாழ் த்துக் களையும்   பாராட் டுக ளையும்   கொடு த்  து   வருகி றார் கள் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   பிரதீப்   ரங்க நாதன்  விடுத லை     பார்த்து விட்டு   ப டம்   சிறப் பாக   இருக் கிறது   என் றும்  வெற்றிமா றனு க்கு   எனது  வாழ்த்துக் கள்   என் றும்   கூறியிரு ந்தார் .    இத னால்   ரசிகர் கள்   கோபப்ப ட்டு   இருக் கிறா ர்கள்  . அதா வது   வெற்றிமா றன்   தேசிய   விருது   வாங்கி யவர்  .

 

 

அவ ரை   சார் என்று   மரியா தையாக   குறிப் பிடாம ல்   வெற் றிமாறன்  என்று வெறும்   பெய ரை   மட்டு ம்   குறிப்பி ட்டிருந் தார் .   இதனால்   இர ண்டு   படம் எடுத்து விட்டால்   நீ   என்ன  பெரி ய   ஆளா ?    இயக் குனரை   மதிக்க   தெரி யாதா  என   இணை யத்தில்   தற்போ து   ரசிகர் கள்  விமர்ச னம்   செய் து   வருகிறா ர்கள் .

 

 

ஏற்க னவே  பல   ச ர்ச்சைக ளில்   சிக்கி   தற் போது   தா ன்  வெளிவ ந்திருக்கி றார் .  தற் போது   இது   போ ன்று   இருப் பது   மீண்டு ம்   அவரு க்கு   பெரும்   பிரச்ச னையை   கொடு த்திரு க்கிறது .   இந்த   தக வல்   தற் போது   இணை யத்தி ல்   வைரலா கி   கொண் டிரு க்கி  றது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.