விடு தலை படத் தில் ஆடை இல்லா மல் நடி க்கச் சொ ல்லி யா ருமே சொல் லல .!! வெற்றி மாறன் எங் களை நல்லா ஏமாத்தி ட்டாரு !! உண்மை யை உடை த்த விடுத லை பட நடிகை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரப ல    இயக் குனர்   வெற்றி மாறன்  .  இவர்   இயக்கத் தில்   சமீப த்தில்   வெளி யான   தி ரைப்படம்  தான்   விடுத லை  .  சூரி   கதை யின்   நாயக னாக   நடித்தி ருந் தார் .   மேலும்  விஜய்   சேது பதி    போன்ற   பிரபலங் களும்   நடி த்திருந்தா ர்கள் .

 

 

படம்   அழுத்த மான   அரசி ய லை   பே சியது   தாண் டி   இந்த  படத் தில்   போ லீசார்   பெண்க ளை   அடி த்து   நிர்வா ணமாக் குவது   போல்   சில   காட் சிகள்  இருந்ததா ல்   தான் படம்   ஏ  சான் றிதல்    வழங்க ப்பட்ட து   என்று  சொல்  லப்ப ட்டது .  அதே போல்   படத் திலும்   அந்த   காட்சி கள்   அமை ந்தி ருந்தது .

 

 

தற் போது  படத்தி ல்   நடி த்த   நடி கை   ஒருவர்   முத லில்  நிர்வா ணமா க  நடிக்க    வேண் டும்  என   எங்களி டம்   சொல்ல வே   கிடை யாது  எ ன  தற்போ து   பேட்டி யில்  வெளிப்ப டையாக  பே சியிருக் கிறா ர்.    அவர் வேறு யாரும்   இ ல்லை   படத் தில்   கதாநா யகி   அம்மா வா க   ந டித்த   தென் றல்  ரகு நாதன்  தான் .

 

 

இவர்  கொ டுத்த   பேட்டி யில்    இரவு ஏழு மணி   அள வில்   தான்   வெற் றிமாறன்   என்னை   சந்தி த்து  பட த்தில்   நீங்க ள்  நடி க்க   வேண் டும்   என் றார் .  நானும்   வெற்றிமா றன்   படம்   என்ப தால்   என்ன  கதாபா த்தி ரம்    கூட   தெரி யாமல்   நடிக்க   சென் று விட்  டேன்  .

 

 

அங்கு  திடீ ரென   நிர்வா ணமாக   நடிக்க   வேண் டும்   என   கூ றினா ர்கள் .   ஆனால்   அப்பொ ழுது   எனக் கு   பய மோ   தயக் கமோ    எது வுமே   கி டையாது .   மிகவும்   பாதுகா ப்பா கத்தான்   இரு ந்தேன்  .  மேலும்   சொல்லப் போ னால்   நான்   உண்மை யில்  முழு   நிர்வாண மாக   நடிக்கவி ல் லை  .

 

 

எடிட் டிங்   செய்து தான்   அதுபோ ல்   காட்டி   இருக்கி றார் கள் .   நான் என்ன   கதாபா த்திரம்   என் பது   டப்பிங்  செ ய்யும்   போது  தான்   கதாநாய கியின்   அம்மா வாக   நடி த்தது  என    தெரிந் தது  .  இப் படி  இவர்   வெளிப் ப டை யாக   பல   உண்மை களை யும்    கூறி யிருக்  கிறார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.