குக் வித் கோ மாளி சீசன் 4 போட்டி யாளர் களின் சம் பளம் எவ்வ ளவு தெரி யுமா .? அது வும் ஒரு நாளை க்கு 50 ஆயிரம் வாங் கும் நபர் யார் தெரி யுமா .? ஷா க்கான ரசிக ர்கள்.!!

0

விஜய்  டிவி யில்   பிரபல மான   நிகழ்ச் சிக ளில்   ஒன்று தான்  குக் வித்   கோமா ளி .  இது மூன்று   சீசன் களை   கடந் து   தற் போது   நான்கா வது   சீசன்   ஒளிபர ப்பாகி   வருகி றது .   இந்த   சீசனுக் கும்   மக்க ள்   மத்தி யில்   நல்ல   வரவே ற்பு   இரு ந்து   வருகி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இந்த   சீச னில்   போட்டி யளராக   க லந்து  கொண்  டிருப் பவர்கள்   எவ் வளவு   சம்ப ளம்  வாங்கு கிறார்க ள்  என்ற   லிஸ்ட்   வெளி யாகி   இருக்கி றது  .   இதில்  கோ மாளியாக   இருந் து  குக்கா க   மாறிய   சிவாங்கி க்கு   ஒரு   எபி சோடுக்கு   20  ஆயிரம்   சம்ப ளமாக   கொடுக் கப்ப டுகி றதாம் .

 

 

மேலும்   வலி மை    அஜித் துடன்   நடி த்த   ராஜ்  ஐயப்பா விற்கு   ஒரு   எபிசோ டுக்கு  26  ஆயி ரம்   கொடு த்திருக் கிறார் கள்  .  இவர்க ளை   தொடர் ந்து   அடுத் தடுத்து   இருப்ப வர்க ளின்   சம்பளம்  தான்   ரசிகர்க ளை   பெரும ளவு   அதிர் ச்சியா க   வைத் திருக் கிறது .

 

 

பிரெ ஞ்சு   நடிகை   ஆண்ட் ரியா   30,000  .   அவரைத்   தொடர் ந்து   பாக்கிய லட்சுமி   சீரிய ல்  மூலம்   பிரபல மான   விஷால்    25 ஆயிரம்   வாங்கு கி றார்கள் .  இவ ர்களை   தொ டர்ந் து   நடி கை   சிரு ஷ்டி    ஒரு   எ பிசோடு க்கு   35   ஆ யிரம்   கொடுக் கிறார் கள்  .

 

 

மேலும்  90   காலக ட்டத் தில்   ரசிக ர்களை   கவ ர்ந்த   நடி கை   விசித் ராவிற் கு   30   ஆயிரம்   கொடு த்து   இருக்கி றார்க ள் .   கடைசி    இரண் டு   இடத் தை   பிடிப்ப வர்கள்  தான்  அதிக   சம் பளம்   வாங்கு ம்   நபர்க ளாக   இருக்கி றார்க ள் .   இதில்   ஷெரி னுக்கு   35   ஆயிர ம்   கொடுத்தி ருக்கிறா ர்கள் .

 

 

இவர் களை   எல் லாம்   மிஞ் சும்   அள விற்கு   தமிழ்   சினிமா வின்   பி ரபல   வில்லன்   நடிக ராக   இ ருக்கும்   மைம்  கோபி  அவரு க்கு   ஒரு   எபி சோடு   இருக்க    50,000   சம்ப ளம்   கொடு த்து   இ  ருக்கி றார் கள் .   இந்த   லிஸ்ட் டை   பார் த்து  தற் போது   ரசிக ர்கள்   ஷாக் ஆகி   இருக் கிறார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.