பிரபல நடி கர் ஹரிஷ் கல்யா ணின் பலரும் பார்த் திடாத திரு மண மற்றும் குடு ம்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   நடி கராக   இருப்ப வர்   தான்   நடிக ர்   ஹ ரிஷ்   கல் யாண்  .  இவர் 2019  ஆம் ஆண்டு   சிந்து   சமவெ ளி   எ ன்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   நடிக ரா க   அறிமுக மானா ர் .

 

 

அதை   தொ டர்ந்து   பொறி யாளன் ,   வில்   அ ம்பு   போன்ற   ப டங்க ளில்   நடித்திரு க்கிறா ர்  .  2018 ஆம்   ஆ ண்டு   பியா ர்   பிரே மா   காதல்   என்ற  திரை  ப்பட த்தின்   மூலம்   பெரிய   அளவி ற்கு   ரசிகர் களை   க வர்ந் தார் .

 

 

இவர்  அந்த   சமயத் தில்   விஜய் டிவியில்   பிக் பாஸ்   நிகழ்ச் சியில்   போட்டி யராக   கலந்து  கொ ண்டு  மூன் றாவது   இடத் தை    பிடித் திருந் தார்  .  அந்த   படத் தை   தொட ர்ந்து    இஸ் பேடு  ராஜா வும்   இதய ராணியும்   ,  ஜெ ர்சி   படங்க ளில்    நடித் தார் .

 

 

மேலும்  தாரா புரம்  .  ஓ  ம ணப்   பெண் ணே   போன்ற   படங்க ளை   இவர்  நடித்திரு க்கிறார்  .  மேலும்   அடுத்த தாக   இவர்  நடி ப்பில்   நான்கு   திரைப் படங்கள்   வெளி யாக   இருக் கிறது .

 

 

இவர்  தான்   காதலி த்து   வந்த   தன்   காத லி    நர் மதா   உதயகு மார்   என்பவ ரை  கடந்த   ஆ ண்டு   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் .  அதன்   புகைப்ப டங்கள்   இ தோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.