பிர பல நடி கரும் இயக்கு னர் பாக் யராஜின் மகனு மான சாந் தனு பாக்ய ராஜின் முழு திரு மண மற் றும் கு டும்ப புகை ப்பட ங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடி கராக   இருப்ப வர்  தான்   நடிகர்   சாந் தனு  பாக்ய ராஜ்  .  இ வர் 2008   ஆம் ஆண்டு   சக்கர கட்டி   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   கதாநா யகனாக   அறிமுக மானா ர்  .  முதல்   படத்தி லேயே   அந்த   படத்தி ற்காக   விருதுக ளையும்   வாங் கினார் .

 

 

இவர்  பிரபல   இயக்கு னர்   பாக்யரா ஜின்   மகன்   என்பது   குறிப்பிட த்தக்க து .   அதை   தொட ர்ந்து   சித் து   பிளஸ்  2  ,  கண் டேன்,   ஆயி ரம்   விள க்கு  ,  அம் மாவின்   கை பேசி   என   தொடர்ந்து   படங்க ளில்   நடி த் தார் .

 

 

ஆனால்   முதல்   படத் திற்கு   பின் னர்   படங் கள்   இவரு க்கு   வெற்றி யை   கொடுக்க வில்லை .   அதன் பின்   வெற்றிக் காக   மிகவு ம்   கஷ்டப்ப ட்டு   வரு கிறார் .  கடைசி யாக   வானம்   கொட்ட ட்டும்   ,  பாவ   க தைகள்   போன் ற   திரைப்பட ங்களி ல்   நடித்தார் .

 

அந்த   படங்க ள்    இவரு க்கு   நல்ல   வெற்றி யை   தொட ர்ந்தது   அதை   தொட ர்ந்து   மாஸ் டர்   படத்தி ல்     ந டித்தார்  . மேலும்    சில   பாடல் களையு ம்   இவர்  பாடியி ருக்கி றார்  .  மேலும்  பல   நடன   நிகழ்ச்சி களிலும்    நடுவ ராக   இரு ந்து   இருக்கி றார் .

 

 

இவர்   கீர்த்தி   என்ப வரை  2015 ஆம் ஆண்டு   திரும ணமும்  செய் து   கொண் டார் .  இவர்  மானா ட   மயி லாடப்   போ ன்ற   நிகழ்ச்சி களி ல்   தொகுப்பா ளினி யாக   இருந்தி ருக்கி றார்   என்பது   குறிப் பிடத்த க்கது .   இவர் களது   திருமண   புகைப் படங்கள் 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.