சிவ கார்த்தி கேயன் வளர் ச்சியை தடுக்க நடக் கும் மிகப் பெரிய சதி .!! பின் னால் இருந்த வேலை பார் க்கும் பிரபல சினிமா குடும் பம் .!! ரெமோ சமய த்தில் அழு தது கூட இவர் களால் தான் .!! ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடி கர்   சி வகார் த்திகேய ன்  .  இவர்   மிகக்  குறு  கிய   காலகட்ட த்திலே யே   மிகப்பெ ரிய   நடி கராக  வளர்ந் தவர்  . இவரு க்கு   என   மிகப் பெரிய   ரசி கர்   கூட் டம்   இ ருக்கி றது .   10   வருடங்க ளில்    முன்ன ணி   அந்த ஸ்தை   பெற்ற வர்  இவர்  .

 

 

இப் படி  இவர்   வளரக் கூடாது   என   திரை த்துறையி ல்   இ ருக்கும்   ஒரு   மாபியா  குடும் பமே   வே லை   பார்த்து   இருக் கிற தாம் .   தமிழ்   மட்டுமி ன்றி   அ னைத்து  திரையு லகில்   இது  போன் ற   மாஃ பியா   கும் பல்    இருக் கிறது  .    அடி க்கடி   நடிகர்க ளுக்கு  வரும்   பிர ச்சனை கள்   எல்லா ம்   இவர்க ளுக்கு   கொடுப் பது  தான் .

 

 

சிவகா ர்த்தி கேயன்   வளர்ச் சி   பிடிக்கா மல்   அவ ரை   பல   வகையி லும்   டார் ச்சர்   செய்து   வந்தி ருக்கி றார்கள்  . இதனை   பி ரபல  பத்திரி க்கையாள ர்    கூறியி ருக்கி றார் . அவர்   கூறி யது   சிவகார்த் திகே யனின்   வளர்ச் சி    அசுர   வளர்ச்சி யாக  இருந் தது .   முன் னணி   ந டிகர்கள்   லிஸ் டில்   விரை  வில்    இணை ந்தவ ர் .

 

 

அந்த   கும் பல்   இவரை   டம்மி   ஆக் க   வேண் டும்   என்ற   எண்ண த்தில்   அவர் கள்   கட்டுப் பாட்டில்   இருக் கும்   தயாரி ப்பு   நிறுவன த்தின்   மூலம்  நான்கு   படங்க ளுக்கு   சிவகார்த் திகேய னிடம்   ஒப்ப ந்தம்   செ ய்திரு க்கிறா ர்கள்  .   அந்த  படங் கள்   முடி க்கும்   வரை  எந்த  படத்தி லும்  நடி க்க   கூ டாது.

 

 

இப்படி   ஒப்ப ந்தம்  செய்தா ர்களா ம் .   மற்ற   படங்களி ல்  நடிக்க   முடியாத தால்   சிவகார் த்திகே யன்   தங்க ளது   அட்வா ன்ஸ்   திருப் பி   கொடு க்கிறேன்   என  சொல்லி   இருக்கி றார்  . அதற் கும்   அவ ர்கள்   ஒப்புக் கொள்ளா மல்  பிரச்ச னைகள்   செய்து   இ ருக்கி றார் கள் .

 

 

அத னால்   தான்   ரெமோ   படம்   சமயத் தில்   கூட   சிவகார் த்திகே யன்   மேடை யில்   அழு தார்  என   தற்போ து   அவர்   கூறி யிருக் கிறார் . அதன்  பின்  பல  போராட்ட ங்களு க்கு   பிறகு  தான்   சிவகா ர்த்தி கேயன்   அதிலிரு ந்து  மீண்டு   வ ந்தா ராம் . இது  அவ ரது   ரசிக ர்களு க்கு  பெரும்  அதிர்ச் சியை   கொடு த்திருக் கிறது  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.