விடு தலை பட நடிகை யும் இசை யமை ப்பாளர் ஜிவி பிர காஷ் தங்கை யுமான பவானி ஸ்ரீயின் பலரும் பார்த் திராத குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   சமீபத் தில்   வெளி யான  திரை ப்படம்  தான்   விடு தலை .  இ ந்த திரைப்பட த்தில்   கதாநா யகியா க   நடித்தி ருப்பவ ர்   தான்   நடி கை  ப வானி  ஸ்ரீ .  இவர்   பிர பல   இசை யமை ப்பாளர்   ஜிவி   பிர காஷ்   தங் கை .

 

 

மேலு ம்   ஏ ஆர்   ரகுமா னின்   உறவி னர்  .  இவர்   முத லில்   தெலு ங்கு   தொட ர்கள்  மூலம்   நடிகை யா க   அறிமுக மா னார் .  தமிழில்   விஜய்   சே துபதி   நடிப் பில்   வெளி யான   க பெ  ரன சிங்கம்   என்ற   படத்தி ல்   துணை   நடிகை யாக  இவர்  நடித்தி ருந்தார் .

 

 

அதைத் தொ டர்ந்து   தமி ழில்   சுதா  கோ ங்கரா   இய க்கிய   ஒரு   வெப்  தொ  டரில்   இவர்   நடித்தி ருக்கி றார் .   அதன் பின்   தற் போது   வெற்றிமாற ன்   இயக் கத்தில்   வெளியான   விடு தலை   திரைப்ப டத்தி ல்   கதாநா யகியா க   நடித் தார் . 

 

 

இதன்  மூலம்   பல   ரசிகர் களை யும்   கவர்ந் திருக்கி றார்  .  அது வும்   விடு தலை   திரைப் படத்தில்   அவரு டைய   நடிப்பு   பலரா லு ம்   பாரா ட்டப் பட்டது  . இந்த நிலை யில்   தற் போது   இவர்   புகைப் படங்க ள்   இணை யத்தி ல்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது .

 

 

மேலும்  இவரு டைய   குடும் ப   புகைப்ப டங்கள்  இணை யத்தில்  வைர லாக  ஷேர்    செய்ய ப்பட்டு   வருகி றது .   அந்த   புகைப் படங் கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.