நயன் தாராவின் குழந்தை களின் பெயர் கள் இது தான் .!! முதன்மு றையாக மேடையி லேயே சொன்ன நடி கை நயன் தாரா .!! ஆச்சரிய மாக பா ர்த்த ரசிகர் கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   நடி கை   நயன் தாரா . இவர்   இயக் குனர்  விக் னேஷ்   சிவனை   காதலி த்து   திரும ணம்   செய் து   கொண் டா ர் .   இவர்க ளது   திரு மணம்   மிகவும்   பிரம்மா ண்ட மாக   நடந் து   முடிந் தது .   திரும ணம்  முடிந் த   கை யோடு   வாடகை  தாயி ன்   மூலமா க   இரட் டை   குழந்தை யை யு ம்   பெற்ற னர் .

 

 

அது  மிகப்பெ ரிய   சர்ச்சை யாக   அந்த   ச மய த்தில்  பேசப் பட்டது .  மேலும்   சட்ட  ரீதியாக வும்   ப ல   சிக்கல்க ள்   இரு ந்தது  .  ஆனால்   இருவ ரும்   ஐந்து   வ  ருடத்தி ற்கு  முன்பே  திரும ணம்  செய் து   கொண் டனர்   என்று   அதற் கான  ஆதாரங் களை  காட்டி  அந்த   சர்ச் சையில்  இருந் து   வெளி யே  வந் தனர்

 

 

அத ன்   பின் னும்  நயன் தாரா   படங் களில்   பிஸி யாக   இரு ந்து   வந்த   நி லையில்   அவ்வப் போது   குழந்தைக ளுடன்   எடுக்கு ம்   புகை ப்படங்களை   இணை யத்தில்   பதிவு   செய் து   வந்து  கொண்டி  ருந்த னர் .

 

 

சமீபத் தில்  கூட   விமா ன   நிலைய த்தில்    குழந்தை களு டன்   செ ன்ற   புகைப்ப டங்கள் இணை யத்தில்  வை ரல்  ஆனது  . இந்த   நிலையி ல்   இருவரு ம்   தங்க ளது  குழந்தைக ளுக்கு  என்ன  பெய ர்   சூட்டியி ருக்கிறா ர்கள்  என்று  தற் போது   வரை  சொல் லாமல்   இரு ந்து   வந்த னர் .

 

 

சமீபத் தில்  ஒரு விருது  வழங் கும்   விழா வில்   நயன் தாரா  கலந் து  கொ ண்டிரு ந்தார்  .  இதில்   தனது   மகன்க ளின்   பெயரை யும்   மேடை யிலேயே   வெளிப் படையாக  கூறி   இ ருக்கிறா ர்  .  அதா வது  அவர் களின்  பெயர் கள்   உயிர்  ருத்ரோ னில்  N  சிவன் .

 

 

மற் றொரு   மகனி ன்   பெயர்   உலக  தெய்வேக்   N   சிவன்  .    மேலும்   இந்த  பெய ர்கள்  மிகவும்   வித்தியா சமாக   இருக்கி றது   என  ரகசிய  ங்கள்   தற்போ து   ஆச்சரி யமாக   பார் த்து   வருகி றார்கள் .   இது   த ற்போது  இணை யத்தில்   வை ரலாக   பேசப்ப  ட்டு   வருகிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.