லியோ விஜய் க்கு அடு த்து அந்த வாரிசு நடிகர் தான்.!! மே டையில் பேசி வாய் ப்பை வா ங்கிய வாரிசு நடிக ர்.!! யாருமே எதிர்பா ரா த ஒரு கூட் டணி.!!

0

தமிழ்   சினிமா வி ன்   தற்போது   தவி ர்க்க   முடி யாத   இயக்கு னராக   இருந்து   வருப வர்   தான்   இயக்கு னர்   லோ கேஷ்   கனக ராஜ்  . இவர்   மாஸ் டர் ,  விக்ரம்   வெற்றி யைத்   தொடர் ந்து   த ற்போது   லியோ   திரைப்பட த்தை   இயக் கி   வருகி றார் .

 

  தளபதி விஜய்,   திரி ஷா  , அர்ஜு ன்,    மன்சூர்   அலிகா ன்   போன்ற பல   பிரப லங்கள்   நடித்து   வருகிறா ர்கள்.   மேலும்    தனுஷ்  இந்த   பட த்தில்   கேமியோ  செய்ய   இருப்ப தாகவு ம்   ச  மீபத்தில்   தகவல்   வெளி யாகி   இருந் தது .  அது  எந்த   அள விற்கு  உண்மை  என   தெரியவி ல்லை. 

 

 

ஆனால்  லோகே ஷ்   அடுத் து   யாரு டன்   இணை வார்  என்ற   கேள்வி பெரிய அளவில்   இ ருந்து   வந்த து.   அதே சமயம் அவர்   அடுத் து   கைதி 2   பட த்தை   தான் இயக்கு வார்   என்று   சொல்ல ப்பட்ட து  . ஆனால் தற்போது  அதற் கு   இடை யில்   அவர்  மற் றொரு   திரைப்ப டத்தை   இய க்க  இருக் கிறாரா ம் .

 

 

அதன்   கதா நாயக னாக   வாரிசு நடிகர்   ந டிக்க   இருக்கிறா ராம்  .  அ ந்த   வா ரிசு   நடிகர்   வேறு யாரும்   இல் லை   ந டிகர்   சிம்பு   தான்  . இவர்   த ற்போது   பத்து தல படத்தின்   வெ ற்றிக் கு   பிறகு   அடுத்த தாக   லோ கேஷ்   உடன்   இணைய   இருக்கி றாராம் .

 

 

அதுவும்  அந்த  திரைப்பட ம்   ஆங்கில   பட த்தின்   ரீமேக்  ஆக   இருக் கும்   என் றும்   சொல்ல ப்ப டுகிறது.   மேடை யில்  கூட   லோகே ஷை  புக ழ்ந்து   பேசி   இருந் தார்  சிம்பு  . அதன் மூலம்  தற்போ து   அடு த்து   இரு வரும்  இணைய   இருக் கிறார் கள் .

 

 

இதற் க்கான  அதி காரப்பூர் வமான   அறிவி ப்பு   விரை வில்   வெளியா கும்   என  எதிர்பார் க்கப்ப டுகிறது  . இந்த   தகவ லை   தற்போ து   இ ணையத் தில்  வைரல்   ஆகிக் கொ ண்டிருக்கி றது  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.