90 களில் தலைக னத்தில் ஆட் டம் போட்ட இசை ஞானி இளை யராஜா .!! நீ வேண் டவே வேண் டாம் என தண்ணீர் தெளி த்து திரும்பி கூட பார்க்கா த மூன்று மு க்கிய இயக்கு னர்கள்.!!!

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   இசைய மைப் பாளராக   இருப்ப வர்   தான்   இளைய ராஜா  .  இவர் உடைய  இசைக்கா கவே   பல   படங்கள்   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி   படங்க ளாக   மாறி   இரு க்கிறது .  இசை யில்   எந்த   அள வுக்கு   திறமை   இருக்கி றதோ  அதே   அளவி ற்கு    தலைகண மும்   இருப் பது   அனை வரு க்கும்   தெரி யும் .

 

பல  பொது   இடங்க ளில்   மற்றவர்க ளை   அவமா ன ம்   செய் தபடி   இவர் பல முறை பேசியி ருக் கிறார்  . மேலும்   தன்னு டன்   ப ல  வ ருடங் களாக   நண்பர் களாக   பழகுபவர் களை   கூட   தன்னு டைய   திமிர்   பேச்சா ல்   இழந் திருக்கி றார் .

 

 

இத னால்  சில   இயக்கு னர்கள்  இவர்   வேண் டவே   வே ண்டாம்  என  முடிவு கட்டி தற்போது  வரை   இவரு டன்   இணையா மல்   இரு க்கிறா ர்கள்.   அதில் மிக முக்கியமா னவர்   கே  பாலச்ச  ந்தர் .  இளைய ராஜா  ஒரு   சமயத் தில்   ரஜினி மற்றும் கமல்   படங்களு க்கு   அதிக   முக்கியத் துவம்   கொ டுத் தார் .

 

 

கே  பால  ச்சந்தர்   ப டங்களை   கண்டுகொ ள்ளாத தால்   அதன் பின்  கே  பால  ச்சந்தர்   இளைய ராஜாவை  கண்டு  கொள் ளவே   இல் லை .  அதேபோல்   பாரதிரா ஜாவும்   இளையரா ஜாவும்  இணை  பிரி யா  நண்பர் கள் .  திடீ ரென  கருத் து   வே றுபாடு   ஏற் பட்டு   இருவரு ம்   பிரி ந்தனர்.

 

 

பின்   பேசிக்   கொள்ள வும்   இல் லை  .  பின்னர் ஒரு  பொது  மேடை  யில்   இருவ ரும்   ரொம் பவும்   நட்புட ன்  பேசிக்   கொண் டனர்.   அடுத் தவர்   ம ணிரத்தி னம்  இரு வரும்   இ ணைந்து   ப ணிபு ரிந்த   சமய த்தில்   தளபதி   படத் தில்   சூப்பர் ஹிட் வெற்றி யை   கொ டுத்த னர் .

 

 

ஆனால்  இந்த   படத் தின்   சமயத் தில்   இ ருவரு க்கும்   ஏதோ ஒரு  பிரச் சனை   ஏற்பட்டு  அதன்   பின் தான் ஏ ஆர்   ரகுமா னை  நாடி னார் .    இவ்வாறு   தமிழ்   சினிமா வின்   தலை சிறந்த   இயக் குனர்களு டன்   நட்புக் காக   பழகி  பின்   அவர்க ளுடன்  மோத லில்  இருந்திரு க்கி றார்   இளை யரா ஜா .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.