சொத்து க்காக ஆசை ப்பட்டு சொந்த குடு ம்பமே கொ லை செய்ய முயற்சி செய்த பிரபல 90 ந டிகர் .!! தற் போது சொத்து க்களை இழந்து மருத் துவ செலவி ற்கு பணம் இல்லா மல் வருந் தும் பிரப லம்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   வில் லன்   நடிக ராக   மிரட் டி   இருந்த வர்   தான்   நடிகர்  பொன்ன ம்பலம் .   வா ல்டர்   வெற்றிவே ல்   என்ற  படத் தில்   நடித்து   அனைவ  ரையும்    மிர ட்டி   இருப் பார் .

 

 

மேலும்  90  களில்   டாப்   ஹீரோ வாக   நடி த்து  வந் த    ரஜினி ,   கமல்   ,  விஜ யகாந்த்  போன்ற   நடிகர்க ளுக்கு   முக்கி ய  வில் லனாக இவர்  தான்   இருப் பார் .  அந்த   சமய த்தில்   கொடூர   வில்ல னாக   இ ருந்து  வந்த   இவர்   அதன் பின்   தற்சம யங்களில்   காமெடி   வேட ங்களி ல்   நடித்து   வரு கிறார் .

 

 

பின்   கமல்ஹா சன்   தொகுத் து   வழங் கிய   பிக்பா ஸ்   நிகழ்ச் சியில்   போட்டி யாளராக   க லந்து   கொ ண்டு   இருந் தார்.    மேலும்   இளம்   வயதி லேயே   கார்  ,  வீடு என   செட்டி ல்   ஆன வர்   தற் போது   மொ த்த   பணத் தையும்   இழ ந் து   வாடகை  வீட் டில்   வசித் து   வருகி றார் .

 

 

சமீ பத்தில்   இவ ருக்கு   உடல் நலக்   குறை வு   ஏற் பட்டது  .  சிகிச்சைக் காக   பணம்  இல் லாமல்   உதவி   கேட்டு   பல   சினி மா   பிர பலங்க ளும்  இவ ருக்கு   உதவி   செய்து தற்போது  இவர்   நலமுட ன்  இருக்கி றார் .    தற்போ து   உடல்  நலம்   கு றித்து   அவரே   வரை   பதில்   அளித்தி ருக்கி றார்  .

 

 

இ வர்  கூறியிரு ப்பது   குடிப்பழக் கத்தால்  எனது  சிறுநீர கம்  பாதிப்ப டையவி ல்லை.   என்  சொந்த   அண்ண ன்  என் னிடம்   சில  காலம்   பணிபு ரிந்தார்  .  நான்   அவரை   நம்பி னேன் .  ஆனால்   என்னு டைய   வள ர்ச்சி   பி டி க்காமல்    உணவி ல்   ஸ்லோ  பாய்ச னை   கலந் து   கொ டுத் தது   தெரி ய   வந் தது  .

 

 

அதன்  பின்   உடன்   இருந்த வர்க ளின்   சூ ழ்ச்சி யால்   பொறாமை யில்   விஷம்   கலந்து   கொ டுத்த   உறவின ர்களா ல்   சிறுநீர கம்   பாதிக் கப்ப ட்டு   தற் போது  மருத்துவ  செலவு  செய்து  சொத் துக்கள்   எல்லா  ம்   பறி போய்   வாட கை   வீட்டி ல்   வாழ் ந்து   வருகி றார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.