மிகு ந்த மன உளை ச்சலில் தற் கொலை செய்ய முயற்சி செய்த பிரபல தனுஷ் பட நடிகை. !! வெளி யான தகவ லால் ஷாக் ஆன ரசிக ர்கள் .! ! அது வும் இந்த நடிகை யா.?

0

2004  ஆம் ஆண்டு   சிம்பு   நடிப் பில்   வெளி யான   திரை ப்படம்  தான்   குத்து  . இந்த   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   கதாநா யகியா க   அறிமு கமான   நடிகை  தான்    ரம் யா . இவர்   தமிழ்   மட்டுமி ன்றி   தெலு ங்கு  ,  கன் னடம்   போன்ற   மொழி களிலும்     நடித்தி ருக் கிறார் .

 

 

தமி ழில்   கிரி ,   பொல் லாத வன் ,   தூண் டில்  ,  வார ணம்   ஆயிர  ம்  ,   சிங்கம்பு லி   போன்ற   படங் களில்   இவர்   நடித்தி ருக்கிறா ர்  .    பொல்லா தவன்   மற் றும்   வார ணம்   ஆயி ரம்   படங் களி ல்   இவரு டைய   சிற ந்த   நடி ப்பால்    பெரி ய  ரசிகர் கூட்ட த்தை   கவர் ந்தா ர் .

 

 

இவர்  மேலும்   சினி மா   மட்டு மின்றி   படங் களில்   நடி த்துக்   கொ ண்டே   அரசிய லிலும்   ஈடுப ட்டு   வந் தார்  இவர்  .  இந்த   நிலை யில்   சமீப   கால மாக   படங்க ளில்   நடித்து   வரா மல்   அரசிய லில்   மட்டு மே   கவ னம்   செலுத் தி   வருகி றார் .  சமீப த்தில் பேட்டி  ஒன்று   கொடு த்திரு ந்தார் .

 

 

அதில்  தனது   வாழ்க்கை யில்   நடந்த   மோசமா ன   பல   விஷயங் களை  பற்றி   பகிர்ந் திருக் கிறார் .   அதில்   பேசிய அவர்   நான்   நாடாளு மன்றத் தில்   உறுப்பி னராக   பணியாற் றிக்   கொண்டி ருக்கு ம்   போது   என்னு டைய   அப்பா   மர ண ம்   அடைந் தார் .

 

 

அந்த  சமயத்தி ல்   நான்   அவ ரோடு   இல் லை  .  இ தை   நினை த்து  நான்   மி கவும்   வருந்து கிறேன் .  அதனால்   மனமு டைந்து   தற்கொ லை   செய்து கொள்ள   முய ற்சி   செய் தே ன் .  அந்த   நேரத்தி ல்   ராகுல்   காந்தி  தா ன்   என க்கு   ஆறுத ல்   கூறி னார் .

 

 

மேலும்  தைரி யம்   கொ டுத்தார்   என   பேசியி ருக் கிறார்  .  இவர்   இவ் வாறு   பேசி யது   தற்போ து   இணை யத் தில்   பரவி   ப லரும்   தங் களது   க ருத்துக் களை  கூறி   வருகிறா ர்க ள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.