விஜய் டிவி ராஜா ராணி 2 சீரியல் நடி கர் சித்து வின் பலரு ம் பார்த் திராத திரு மண மற்று ம் குடும்ப புகை ப்பட ங்கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   தற் போது   பிரபல மான   சீரியல் களில்   ஒன் றுதான்   ராஜா ராணி  2  .  இந்த   சீரி யலில்   கதாநாயக னாக   ந டித்து   வரு பவர்   தான்   சித்து  . இவர்   சில  தமிழ்   தி ரைப்ப டங்களி லும்   சிறிய   கதாபா த்திர ங்களி ல்   ந டித் திரு க்கிறார் .

 

 

மேலும்  மற்ற   சீரிய ல்களிலு ம்   நடித் திருக்கி றார்  .  கலர் ஸ்   தமி ழில்    ஒளிபரப் பான   திரும ண ம்   என்ற   சீரி யல்   மூலம் பெரி ய   அளவிற் கு   பிரபல மா னார் .  அந்த   பிரப லத்தின்   மூலம்  தான்   தற் போது   விஜய்   டிவி யில்   ராஜா ராணி   சீரி யலில்   நடி த்து   வரு  கிறார்.

 

 

மேலும்   உங்க ளில்   யார்   அ டுத்த   பி ரபுதேவா   என்ற   நிகழ்ச் சியிலும்   இவர்   போட்டியா ளராக   கல ந்து   கொ ண்டு   இருக் கிறா ர்  .   மேலும்   வல் லினம்  ,  குற்றம் கடி தல்,    மதுரை வீரன்   போ ன்ற   சில   திரைப்ப டங்க ளிலு ம்   இவர்   நடித்திரு க்கிறார் .

 

 

மேலும்   தன் னுடன்    திரு மணம்  என்ற   சீரிய லில்   இணை ந்து   நடி த்த   நடிகை   ஸ்ரேயா   என்ப வரை  இவர்   காதலி த்து   வ ந்தார் .   இருவ ரும்   காதலி த்து   2021 ஆம் ஆண்டு   திருமண மும்   செய் து   கொண் டனர் .

 

 

இவர் களது   திருமணத் தில்  பல   முக் கிய    நடிகர் களும்   கல ந்து   கொண்  டிருந்த னர்  .  அவர்க ளது   திரும ண   புகைப்ப டங்  கள்

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.