பரி யேறும் பெரு மாள் பட நடிகர் கதி ரின் பலரும் பார்த் திடாத திரு மண மற் றும் குடு ம்ப புகைப்பட ங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிக ராக   இரு ப்பவர்  தான்   நடி கர்   கதிர்  . இவர் 2013   ஆம் ஆண்டு   மதயா னை  கூட்டம்  என்ற   திரைப் படத்தி ன்   மூலம்   தமிழ்  சினிமா வுக்கு   ந  டிகரா க   அறிமு கமா னார் .

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   கிருமி ,   விக்ரம்  வேதா ,  பரியே  றும்   பெரு மாள்  ,  சிகை   போன்ற  தி ரைப்ப டங்களில்   இவர்   நடி த்து   வருகி றார்  .  இதில்   பரி யேறும்   பெருமாள்   படத் தில்   இவரது    நடிப் பு   பலரா லும்   பாராட் ப்பட்ட து .

 

 

விஜய்  சேதுபதி யுடன்   விக்ரம்  வேதா   படத்தி லும்   இவரு டைய   நடிப் பு  பாரா ட்டப்ப ட்டது  .  அதைத்   தொடர் ந்து   பிகில்   படத்தி ல்   விஜ யுடன்   நடித் திருந் தார் .  அதை   தொடர் ந்து   சர்ப த்  ,   யோகி   என   தொட ர்ந்து  படங்க ளில்   நடித் து  வருகிறா ர்.

 

 

மேலும்   பரியே றும்   பெரு மாள்   படத்தி ற்காக   சில  விருதுக ளையும்   இவர்   வாங்கி இருக் கிறார் .  தற்போ து   தமிழ்   சினிமா வின்   வளர் ந் து வரும்     நடிகர் களில்   முக்கியமா னவராக   இவர்   இருந்து   வரு கிறார் .

 

 

மேலும்   இவர்  2018 ஆம் ஆண்டு   சஞ்ச னா   என்பவ ரை   திரு மணம்   செய்து   கொண் டார் .   மிகவும்   சிம்பி ளாக   ந டந் த   திருமண த்தில்   சில   மு க்கிய   பிரபல ங்கள்  மட்டும்     கலந்து   கொண்ட னர்  .  அந்த   திரும ண   புகை ப்பட ங்க ள்   இதோ

 

Atlee, Priya @ Kathir Sanjana Marriage Photos

Leave A Reply

Your email address will not be published.