பிர பல காமெடி நடிகை யும் நடிகர் மோகன் ராம னின் மகளு மான நடிகை வித்யூ லேகா வின் திரு மண புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா  வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இருப்ப வர்  தான்  ந டிகை   வித்யு லேகா  ராமன் .   இவர் தமிழ்   மற்று ம்   தெலு ங்கு   படங்க ளில்   காமெ டி   நடிகை யாக   நடித்து    வ  ருகிறா ர் .   இவர்   பிர ப ல   நடிகர்   மோக ன்   ராமன்   அவர் களின்   மகள் .

 

 

இவர்  2012  ஆம் ஆண்டு  நீதா னே   என்   பொன்வ சந்தம்   திரைப்ப டத்தி ன்   மூலம்   காமெடி   நடிகை யாக   அறிமுக மா னார்  .  அதைத்   தொட ர்ந்து   ச ந்தான த்துடன்   தீயா   வேலை   செய்ய ணும்   குமா ரு ,   ஜில் லா , வீரம் ,  காக்கி   ச ட்டை   போன் ற   படங் களில்   நடித் தார் .

 

 

பின்   மாஸ்  ,  புலி ,   வே தாளம்    போன்ற   படங்க ளில்   கா மெடி   கதாபா  த்திரங்க ளில்   ந டித்திருக் கிறா ர் .  அதை தொடர்ந்து   பல  தெலு ங்கு   திரைப் படங்க ளை   நடித்த   இவர்  தமிழி ல்   கடைசி யாக   தள்ளிப் போகாதே  என்ற  படத் தில்   நடி த்தார் .

 

 

மே லும்   தெலுங் கில்   பல   முன்ன ணி   நடிகர்க ள்   படத் தில்   இவர்  நடித்  திருக்கி றார்  .  மேலும்   தமிழி ல்   கட ந்த   ஆண்டு   குக் வித் கோமாளி   சீசன்   மூ ன்றில்   போட்டியா ளராக   கலந் து   கொ ண்டு   இரு ந்தா  ர்.

 

 

இவர்   சஞ் சய்   என்பவ ரை   கடந் த   2021 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார்  .  மி கவும்   கோலாகல மாக   உறவின ர்கள்   மத்தியி ல்   மட்டு ம்   திருமண ம்   நட ந்தது  .  அந்த   திருமண த்தின்   புகைப் படங் கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.