விவாக ரத்து சர்ச் சையில் என் மீது எந்த தவறும் கிடை யாது .!! 100 சத வீதம் உண்மை யாக இருந் தேன் .!! ஆனால் .!! விவா கரத்து குறி த்து முதன் முறையாக சமத் தாவே சொ ன்ன விள க்கம் .!! ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!!

0

தென்னி ந்திய   சினி மாவில்   பிரபல மான   நடி கை   சமந் தா .  இவர்   ந டிகர்  நாக சைதன் யாவை    திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார் .  ஆ னால்   சில   வருடங்க ளிலேயே   இருவரு ம்   கரு த்து   வே றுபாடு  காரண மாக   விவா கரத்து   பெ ற்று   பிரிந்து   விட் டனர் .

 

 

அதற் கான   காரண த்தை யும்   இவர் கள்   எங்கே யும்   சொ ல்லவி ல்லை .  ஆனால் இணைய த்தில்   ப ல   காரண ங்கள்   சொல்ல ப்பட்டு  வருகி றது  .    ஆனா ல்   சமந்தா தற் போது   வ ரை   எந்த  ஒரு  காரண மும்  சொல்லா மல்   இருந்து   வந் தார் .  விவாகரத் துக்கு   பின்   சமந்தா   படங் களில்    அதிக   கவ னம்   செலு த்தி  வந் தார் . 

 

 

சமீபத் தில்   கூட   மையோ சிட்டிஸ்   என்ற   நோய்   பாதிப் புக்கு   பின்   சிகிச் சை   பெற்று   த ற்போது   மீ ண்டும்   நடி க்க   தொட ங்கி   இருக்கி றார் .  தற் போது   இவரு டைய   நடிப் பில்   சகுந் தலம்   எ ன்ற   திரை ப்படம்   வெ ளியாக   இருக் கி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்திய   பேட்டி   ஒன் றில்   பேசிய   இவர்   முதல்   மு றையாக  தனது   விவாகர த்து   குறித் து   அவரே சில   விளக்கங் களை   கொடுத்தி ருக்கி றார் .  அதாவது   ஊ  சொல்றி யா   பாடலு க்கு   ஆடிய   ந டனம்   குறித் து   அனுபவ த்தை   பகிர்ந்து   இரு ந்தார்.

 

 

என்னு டைய   நண் பர்கள்  அனை வரும்   ஐட்டம்    டான்ஸ்   ஆட   வேண் டாம்   எனக்  கூறினா ர்கள் .  ஆனால்   நான்   அதில்   உறுதி யாக   இருந்தே ன் .   விவா கரத்து  பெற்ற  பிறகு   அதே   வீட்டில்   உட் கார   விரும்பவி ல்லை  .  நான் எந்த   தவ றும்   செய்ய வில்லை   .  100   சத வீதம்   உண் மையாக   இரு ந்தேன் .

 

 

இவ் வாறு   சமந்தா   பகிர்ந்திரு க்கி றார்  . இதன் மூலம்   சமந்தா  மீது   எந்த   தவறு ம்   இல்லை   என வும்   சமந் தாவின்   கண வர்   தான்   இவ ரை   டார் ச்சர்   செய்தி ருக்கி றார் என   சமந்தா வே   தற் போது   கூறி   இருக்கி றார் .   இது   தற் போது   இணைய த்தில்  பரவி   வைர லாகி   கொ ண்டிருக்  கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.