ஒரு மனுஷ னை இப்ப டியா அவமா னம் செய் வது .!! விருது வழ ங்கும் விழா வில் நெல்ச னுக்கு ஏற்ப ட்ட மிகப் பெரிய அவமா னம் .!! இணைய த்தில் வெளி யான வீடியோ வால் கோப த்தில் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்  பிரபல  இயக் குனர்   நெல் சன்   திலிப்  குமார் .   இவர்   கோல மாவு   கோ கிலா   என்ற   திரைப் படத்தின்   மூலம்   இயக்கு னராக   அறிமுக மானா ர் .  அதை   தொட ர்ந்து   சிவகா ர்த்திகே யனை   வைத் து   டாக்டர்   என்ற    திரைப்ப டத்தை   இயக் கினார் .

 

 

அந்த   படம்  மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்து  100  கோடி வசூல்   செய் தது .  அதை   தொ டர்ந்து   த ளபதி   விஜயு டன்   பீஸ்ட்   படத் திலிருந்து   சு மாரான   வெற் றியை   கொ டுத் தது  .  தற் போது   சூப்பர் ஸ்டார்   ரஜினியு டன்   ஜெயி லர்   படத் தில் பணி யாற்றி   வருகி றார் .

 

 

அதே சமயம்   இயக்கு னர்   லோகே ஷ்      விக்ரம்   வெற்றி யை   தொ டர்ந்து   தற்போது     லியோ  திரைப் படத்தை   இயக் கி   வ ருகி றார் .  லோகே ஷின்  பட ங்கள்   எதி ர்பார்ப் பை   பூர்த் தி   செய் வதால்  அவரை    கொண் டாடி   வருகி றார்க ள் .  நெல் சன்  பீஸ்ட்  படம்   தோல்வி யானதா ல்   அவ ரை  கலா ய்த்து  வருகிறா ர்கள் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தில்   நடை பெற்ற   விருது விழா   ஒன் றி ல்   நெ ல்சன்   மற்றும்   லோகே ஷ்   இருவரும்   வரவேற் க்க   பட்ட   வீடி யோ   தற்போது   சமூக   வலைத ளத்தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக்கி றது  . அதா வது   இதில்    லோ கேஷ்   வந்த போது   பாடி  கார் ட்ஸ்   அவரை   அழை த்து   சென் றனர் .

 

 

ஆனால்   நெல்ச ன்   வந்த போது   யாரும்   அவரை   கண்டு கொள்ளா மல்  சார்   நீங்களே   போய்   விடுங் கள்   என   அவரை   அனுப் பி   வைத்தி ருக்கி றார்கள் .   ஒரே ஒரு   படத் தின்   தோல் விக்கு   பின்  ஒரு   பிரப ல   இயக்கு னர்  அதுவு ம்   த  ற்போது   சூப்பர்  ஸ்டா ர்  படத்தின்    இயக் குனரை   இப் படி யா?

 

 

இது   தற் போது   இணை யத்தில்   பரவி   பல ரும்   தங்க ளது   கண்டன ங்களை   தெரிவித்து   வருகி றார்க ள் .   மேலும்   ஒரே ஒரு பட   தோ ல்வியி னால்   ஒரு   இயக்கு னரை   அவமா னம்   செய்வ தா   என   தற்போது   பலரும்   நெல்ச னுக்கு   தங்களு க்கு   ஆறுதல்க ளையும்   இணைய த்தில்   கூ றி   வருகிறா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.