குக் வித் கோ மாளி புக ழின் பலரும் பார்த் திராத முழு திரும ணம் மற் றும் குடு ம்ப புகை ப்ப டங்கள்.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   குக் வித்   கோ மாளி   என்ற   நிகழ்ச்சி யின்   மூலம்   பிரபல மானவர்  தான்   நடிகர்   புகழ்  .  ஆரம்ப த்தில்   விஜய்   டிவி யின்   கலக்கப் போவது  யாரு   நிகழ்ச் சியின்   மூலம்  அறிமு கமா னார் .

 

 

அதை   தொ டர்ந்து   குக் வித் கோமாளி  மூலம்   மிகப்பெ ரிய    ரசிகர்  கூட்டத் தை   உருவாக்கி னார்  .  அதன் மூலம்   கிடை த்த   பிரப லத்தா  ல்   படங்க ளிலும்   நடிக்க   தொடங் கினார் .   2019 ஆம் ஆண்டு   சி க்சர்   என்ற   படத்தின்   மூ லம்   நடி கராக  அறிமுக மானார் .

 

 

 

இவர் அதை   தொட ர்ந்து   சபா பதி ,   வலி மை  ,  எதற் கும்   துணிந் தவன்  ,  யானை ,   டிஎ ஸ்பி   என   தொட ர்ந்து   பிரபல   நடிக ர்க ள்   படத் தில்    காமெ டி  கதாபாத் திரத்தில்   நடி த்து   வரு கிறார்  .  அடுத்த தாக   இ வர்  கதாநா யகனா க   நடி க்கும்   ஜூ கீபர்   என்ற   திரை ப்படம்   வெளி யாக   இரு க்கிறது .

 

 

 

இப்படி   சின்ன   திரையில்   இரு ந்து   வந் து   தற்போ து   பிரபல   நடிகர்   படங் களில்   நடிக் கும்   நிலை யில்  இரு க்கிறார்   .  பின்  பல   வருடங்க ளாக   காதலி த்து   வந்த தனது   காத லி   பென்சி யா  ரியா   என்ப வரை   கட ந்த   2022 ஆம்   ஆ  ண்டு    திரும ணமும்   செ ய்து   கொண்டார் .

 

 

இவரது   திருமண த்திற்கு   பல   சினி மா   பிரபல ங்கள்   கலந் து   கொ ண்டு   தங்   களது   வாழ்த் துக்க ளை   கூறியி ருந்த னர்  .  இவர்க ளது   திரும ண   புகைப்ப டங் கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.