ராம் சரண் படத் திற்காக சங்க ர் வாங்கியி ருக்கும் சம்ப ளம் எவ்வ ளவு தெரியு மா ? விஜய் அஜித் தை மிஞ்சி விடு வார் போல் இரு க்கிறது .!! அது வும் இத்த னை கோடி களா.!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா   உல கில்   பிரம்மா ண்ட   பட்ஜெ ட்டில்   படங்க ளை   எடுத்து   அதில்  வெற்றி   கண் டவர்  தான்   இயக்குன ர்   சங் கர்  .  பி ரம்மா ண்ட ம்   என்றா லே   சங்கர் என்ற   அளவி ற்கு   த ன்   பட ங்களில்   பிரம் மாண்ட மாக   காட்சி கள்   அமை த்து   இருப் பார் .

 

ஜென் டில்மேன்  திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   இயக்கு னராக   அறிமுக மானவ ர்  இந்தி யன்  ,  சிவா ஜி  ,  முதல் வன்   போ ன்ற   பெரிய   பட்ஜெட்   படங்க ளை   இய க்கி  அதில்   வெற்றி யும்   கண்டிருக் கிறா ர் .   க டைசியாக  2.0   என்ற   திரைப்ப டத்தை   ரஜினி யை   வைத்து    இயக்கி னார்  .  இந்த படம்   600   கோடி   வசூல்   செய் திருந்  தது.

 

 

தற் போது   இந்தி யன்   2    ப டத்தை   இய க்கி   வருகி றார் .   இந்த   படத் தின்  மீதும்   பெரிய   எதி ர்பார் ப்பு   இரு ந்து   வ ருகிறது  .  இந்த நிலையில்   அதே   சமயம்   தெலுங் கில்   நடி கர்   ராம் சரனை   வைத்து   கேம்   ஷேன் ஜெர்  என்ற   படத் தை   இவர்   இயக்கி   வரு கிறார் . 

 

 

மேலும்  எஸ். ஜே   சூர்யா ,   அஞ் சலி   போ ன்ற   முக்கி ய   நடிகர் களு ம்   இதில்   நடித்திரு க்கிறா ர்கள் .   இந்த   நிலை யில்   வழக்க மாக   நடி கர்   ,  நடிகை கள்   தான்  பல கோடி   சம்பள மாக   வாங்கு வார்க ள்  .  அதில்   பாதி   கூட  இய க்குனர் கள்   வாங்கா மல்   இருந்து   வருகி றார்கள் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இயக்கு னர்   சங்கர்   தற் போது   இந்த   படத்தி ற்கு   வாங்கி   இருக்கு ம்  சம்பள த்தை   பார் த்தால்   வெகு   விரைவி ல்    விஜய்   அஜித் தின்   சம்ப ளத்தை   முந்தி   விடுவா ர்    என் பதில்   எந்த   சந்தேக மும்   இல்லை  .   இது வரை  25   முதல்  30   கோடி   சம்ப ளமாக   வாங் கி   வந்து   இருக் கிறார்    சங்கர் .

 

 

இந்த   படத்தி ற்காக   சுமார்  50  கோடி   சம்பள மாக   வாங்கி   இருக்கி றார் .  தென் னிந்திய   சினி மாவில்   அதிக   சம்ப ளம்   வாங் கும்   ராஜம வுலி   இடத்தை    சங்கர் தற் போது   பிடித்தி ருக்கி றார்  .  கூடிய   விரை வில்  டாப்   நடிகர்க ளின்   சம்பள த்தை   மிஞ்சி   விடு வார்   போல்   இ ருக்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.