நடிகர் ஜெய் உடன் லிவி ங்கில் இருக்கி றேனா .?? அந்த நடிகர் என க்கு தம்பி மாதிரி .!! கோபப் பட்டு வதந்திக ளுக்கு முற்றுப் புள்ளி வைத்த வாணி போஜன்.!!

0

சின்ன த்திரை  சீரிய ல்   மூலம்   பிரபல மான   நடிகை  தான்   நடிகை  வாணி   போஜ  ன் .   அதில்   கிடை த்த   பிரபல த்தை   வைத்து   சினிமா த்துறைக் கு   அறிமு கமானார் .   சிறு சிறு   ரோலில்   முத லில்   நடித்து   வந்தா லும்   ஓ   மை   கடவு ளே   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   கதாநா யகியாக   அறிமுகமா னார் .

 

 

இவர்   தற் போது   அடுத்த டுத்த   ப  டங்களில்   கதாநாய கியாக   பிசியா க   நடி த்து   வருகி றார்  இவர்  . ஆனால் தற்சம யத்தில்   அதி  க   கிசுகிசுவி  ல்   சிக்கும்   நடிகை யும்   இவர் தா ன்.    ஓ   மை   கடவுளே சமய த்தில்   அசோக்  செல் வனுடன்   காத லில்   இரு ந்து   வருவ தாக    சொல்ல ப்பட்டது .

 

 

மேலும்   நடி கர்  ஜெயுட ன்  இணை ந்து   இவர்   நடித்தி ருந்தா ர்  . அந்த சமயத்தில் இருவரும்   திரும ணம்   செய்து   கொள் ளாமல்   லிவிங் கில்   இ ருந்து   வருகி றார்கள்   என பல்வேறு   செய் திகள்   வெளி வந்து   கொண் டிருந் தது  . அதற் கு   தற் போ து   இவர் பதில்   அ ளித்து   இருக்கி றார் .

 

 

இவர்   சமீ பத்தில்  கொ டுத்த   பேட்டி   ஒன் றில்   இவர் பற்றி   வ ந்த   வதந்தி களுக்கு கோபப் பட்டு   விளக்க ம்   கொடுத்தி ருக்கிறா ர் .   அதாவது ஒரு   செய் தி   தன்   புகைப்ப டத்தோடு   ஒரு   நடிகரி ன்   புகைப் படத்தை   வைத் து   வைரலா க்கி   வதந்தி   பரவிய து  . அந்த   புகைப்ப டத்தில்  இருப்  ப து   நானே   கி டையாது .

 

 

நான்  எந்த   ஹீரோ வோட   நடித் தாலும்   அ வரோடு   காதலிலி ருந்து   இருந்து   வருவதாக   சொல்கி றார் கள்  . பெரி ய   ஹீரோவு டன்   அது  போன்று     எழுது ங்கள்  என   ந  கைச்சுவை யாக   பேசி யவர்  .  அ சோக்   செல்வ ன்   எனக் கு   தம் பி   போன்றவர் .

 

 

ஜெய் யுடன்  நான்   லிவிங்  இருக் கிறேன்  என்று   சொ ல்வது   மிக வும்  சீப்பா ன   விஷ யம்  .  லோன் கட்டி  தான்  வீடு   வாங் கி   இருக்கி றேன் .   என்றெ ல்லாம்   தன்  பற்றி   வந்த  வதந்திக ளுக்கு   தற் போது   இவர்  பதில்   அளித்திரு க்கிறா ர் .  இது   தற் போது  இணைய த்தில்   பரவி   வருகிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.