பிர பல ந டிகை பாவனா வின் பலரும் பார்த் திராத தி ருமண மற் றும் குடு ம்ப புகை ப்ப டங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இரு ந்து   வந்த வர் தான்   நடிகை    பாவனா .   இவரு டைய   இயற் பெயர்   கார்த் திகா   மேனன்  . இவர்   மலையா ளம்   மற்றும்   தமிழ்   திரையு லகில்   முன்னனி   நடி கையாக   இ ருந்து    கொண்டி ருந்தா ர் .

 

 

இவர்   மு தலில்   மலை யாள   தி ரைப்ப டங்க ளி ல்   அறிமுக மாகி   பட ங்களில்   நடித்து   வந் தார் .    அதன்   பின்   த மிழில்   சித்தி ரம்   பேசுத டி   என்ற   தி ரைப்பட த்தி ன்   மூலம்   2005   ஆம் ஆண்டு   அ  றிமுக மானார் .

 

 

அதை   தொடர்ந் து   வெ யில் ,   தீபா வளி  ,   கூடல் நகர்   போ ன்ற   தமிழ்    படங் களில்   நடித்தி ருக்கி றார்.    தீபாவ ளி   திரைப்ப டத்தில்   மூலம்   தமிழ்   ரசிகர் களை  கவர் ந்தார்  .  அதன்  பின்    எந்த   படங்க ளும்   இவருக்கு   கை   கொடு க்க வில்லை .

 

 

ஆனால்       2017 ஆம்   ஆண்டு   இவர்   மர்ம   கும்ப லால்   கடத்தப் பட்டார்  .  அதன் பின் பாலி யல்  துன்புறு த்தலு க்கு   பிறகு   மீண் டும்   மீட்கப்ப ட்டார் .   அதன் பின்   சினிமா வில்   ஒது ங்கி     எந்த   ஒரு   படங் களில்   நடிக் காமல்   இரு ந்து   வந்தார் .

 

 

தற் போது   மீண் டும்   சில   மலை யாள   திரைப்ப டங் களை   நடி த்து  வருகி றார் .  இவர்  கன் னட    தயாரிப் பாளர்   ஆன   நவீன்   என்ப வரை     2018   ஆம் ஆண்டு திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார் .   இவர்கள து   திரும ண   புகை ப்பட ங்கள் 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.