அந்த மாதிரி இடத்தி ற்கு அழை த்த ஆண் நண்ப ர்கள் .!! எனக் கும் அங்கு போக ஆசை தான் .!! வெளி ப்படை யாக சொன்ன நடிகை மீனா.!!

0

90   காலக ட்டத்தில்   கொடி கட்டி   பறந்த   நடிகைக ளில்   ஒருவர்   நடி கை   மீனா .  இவர் தமிழ்   சினிமா வின்  பல  முன்ன ணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக    நடத்தி விட்டார்  . மேலும்  இளம்   வயதிலே யே   ர ஜினி   போன்ற  பிரபல   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடித் தார் .

 

 

 

தமிழ்   மொழி யை   தாண் டி   தெலு ங்கு  ,  மலையா ளம்  ,  கன்ன டம் ,  இந்தி  என  பல  மொழி   படங்க ளிலும்   முன் னணி   நடிகர்களுக் கு   ஜோடி யா க   ந  டித்து   வந் தவர்  இவ ர் .   தற்போ து   தமிழில்  இவர்   ரவுடி  பேபி   என்ற   திரைப் பட த்தில்   நடி த்து   வருகி றார் .

 

 

மேலும்   உடல்நி லை   பிரச்ச னை   கார ணமாக   இவர து   கண வர்  உயிரி ழந்த   பிறகு  இவர்   பெரி தும்   வெளி யில்   வரா மல்   இரு ந் து   வந்த   நிலை யில்   சமீப த்தில்   இவர்  திரைத்து  றைக்கு   வந்து   40   ஆண் டுகள்   ஆன தை   தொ டர்ந்து   விழா நடந் தது  .  அதை   தொட ர்ந்து   மீண்டு ம்   படங்க ளில்   நடிக்க   தொட ங்கி னா ர் .

 

 

பல   பேட்டி களை   கொடு த்து   வருகி றார்  . அதில் பேட்டி   ஒன்றி ல்   பேசி யவர்   வாழ் க்கை யில்   நடந்த   ப ல   விஷயங் களை   பகிர்ந் திருக்கி றார்  .  அதில் தான்   சினி மாவில்   ஹீரோ யினாக   ந டிக்க   தொட ங்கிய  போது   இவ ருக்கு   அதிக ஆண் நண்ப ர்கள்   இருந் தார்க ளாம் .

 

 

அவர் கள்   அந்த   சமயத் தில்   இவ ரை   இரவு   பார் ட்டி ,    பாப்   கலாச்சா ரம்   என   அனைத்தி ற்கும்   அழைத்தி ருக்கி றார் கள் .   ஏனென் றால்   அந்த   சமய த்தில்   தான்   அதை   தொட ங்கி   இருக் கிறது .   ஆ னால்   அவரு டைய   அம்மா  அதற்கெ ல்லாம்   அனு மதி   தரா மல்   மறு த்து   விடுவா ராம் .

 

 

மேலும்   இவரு க்கும்   தான்    செல்ல   வேண் டும்   என   ஆசை   இருந்த தாம் .  அம்மா வின்   பேச்சை   கேட்டு  இவர்   போகா மல்   இருந்தி ருப்பதா க  சோக மாக   கூறி   இருக்கி றா ர்  .  இது   தற் போது   இணைய த்தில்   பரவ லாக   ஷேர்   செய்ய ப்பட்டு  வரு கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.