செம்ப ருத்தி சீரி யல் ந டிகை ஷபா னாவின் பலரும் பார் த்திரா த தி ருமண மற்றும் குடு ம்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

ஜீ  தமிழ்   தொலைக்கா ட்சியி ல்  ஒளிபர ப்பான   சீரியல்  தான்   செம்ப ருத்தி  . இந்த சீரியல்  அந்த   சமய த்தில்   நம்பர்  ஒன்   சீரிய லா க   இருந்த து  . இ ந்த   சீரியலு   க்கான   மிகப் பெரிய   ரசிகர்   கூட் டம்   இரு ந்தது .  இதில்   ந டித்து   பிரப லமான   நடிகை  தான்   ஷ பானா.

 

 

இவர்  அந்த   சீரி யலில்   பார்வ தி   யாக    நடித்தி ரு ந்தார்  . அதன் மூலம்    ஒட்டு மொத்த   ரசிகர் களையும்   கவ ர்ந்தா ர்  . இவர் தமிழ் மற்றும்   மலை யாள   சீரியல்  நடித்து   வருகி றார்  .   இவருக் கான   தனி   ர சிகர்   கூட்டம்    இருக்கி றது .

 

 

பின்   பல   சீசன் களில்   கமிட் டாகி   இருக்கி றார் .  மேலும்   அ தன்   மூலம் பல விருதுக ளையும்   வா ங்கி   இ  ருக் கிறார் .   இவர் முதலி ல்   மலை யாளம்   மற் றும்   சூர்யா  போன் ற  டிவிக ளில்   பணி யாற்றிய   பின்   ஜீ   தமி ழில்   நடிக்க   வந் தார் .

 

 

இவர்   செம்பரு த்தி  மூலம்   பிரபல மானார்  . மேலும்  2016   ஆம் ஆண்டு  எஸ் தமிழ் போன்ற   தொ லைக்காட் சிகளில்   இவர்   பணியாற் றி   இருக்கிறா ர்  . மேலும் ஆனந்த   வி கடன்  ,  ஜீ தமிழ்  ,  கலா ட்டா   போன்ற   நிறுவனங் களில்  சிறந் த   நடிகைக் கான   விருதுக ளையும்   இவர்   வாங் கி   இரு க்கிறார் .

 

 

இந்த  நிலை யில்  இவர்   கட ந்த   2021 ஆம் ஆண்டு   ஆரி யன்   என்பவ ரை   காதலி த்து   திரும ணம்   செ ய்து   கொண் டார்  .  இவரது   திரும ணம்   கோலாக லமாக   நட ந்து   முடிந் தது  .  இவ ரது  திருமணத் தின்    பலரும்   பாத்தி ராத   புகைப் படங்க ள் 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.