கமல் ஹாசன் பாணி யில் 25 துணை இயக் குனர்க ளுக்கும் விலை உய ர்ந்த பரிசை கொடு த்த வெற்றி மாறன். !! என்ன ன்னு தெரி ஞ்சா ஷாக் ஆவி ங்க.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   தவி ர்க்க   முடியா த   இயக் குனர்    வெற்றிமா றன் .   இன்  றுவரை   தோல்வி   படமே   கொடுக் காத   இயக்குன ர்களில்   இவர்   ஒரு வர்  . இவர் தற்போது   நகை ச்சுவை   நடிகர்   சூர்யா வை   வை த்து   விடு தலை   எ ன்ற   திரைப்ப டத்தை   இயக்கி யிருக் கிறார் .

 

 

இந்த   திரைப் படம்   நாளை  வெளி  யாக   இ ருக்கி றது  .  இ ந்த படம்   முழு க்க   முழுக்க   போராட்ட க்கார ர்களுக் கும்   போலீசு க்கும்   இடை யே   நடக் கும்   பிரச்ச னையை   பேசும்    படமாக   எடுத்திரு க்கின்றன ர்  .  மே லும்   இந்த படம்   மிகப் பெரிய  ஹிட்  ஆகும்   எ ன்பதில்   எந்த  சந்தேக  மும்   இல்லை .

 

 

மேலு ம்   பல   வி ருதுக ளையும்   குவிக் கும் .   இந்த   நிலை யில்   இந்த   ப டத்தை  அடர்ந்த   காட்டி ற்குள்   நடுவி ல்   மி கவும்   கஷ்ட ப்பட்டு  எடுத்து   முடித்திரு க்கின்றனர் .   இந்த படத்தில்   சூரியு டன்   இணை ந்து   விஜய்   சேது பதி   முக் கிய  கதாபாத் திரத் தில்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

இந்த  நி லையில்   காடுக ளில்   ஷூ ட்டிங்   நடை பெறும்  போது   பூச் சி    தொல் லைகள் ,   பாம்பு   தொல் லைகள் ,   மேலும் கரடி   போ ன்ற   மிருக ங்கள்   இருந்த தாகவும்   இத்த னை   கஷ்டங் களையு ம்   தாண் டி   மழை யின்   உச்சி யில்  தான்   படத் தை   எடு த்து   முடி த்து   இ ருக்கி ன்ற  னர்.

 

 

இதில்   25   துணை   இயக்கு னர்கள்   பணியாற்றி   இருக்கி றார்கள் .   அவர் களை  சிறப்பி க்கும்   வகையி ல்    25  பேரு க்கும்   செங்கல் பட்டில்  ஆளுக்கு  ஒரு   கிரவு ண்ட்   நிலத் தை   வாங் கி   பரிசா க   கொடுத் து   அதில்    விவசா யம்   அ ல்லது   வீடு கட்டிக் கொள்ளு ங்கள்   என  அன்பா  க   கொடுத்திரு க்கி றார்    வெற்றி மாறன்  .

 

 

கடைசி யாக   கமல்   விக்ர ம்   வெற்றிக் காக  இயக்கு னருக்கு    கார்   மற் றும்   துணை இயக்குன ர்க ளுக்கு   விலை   உயர்ந் த   பைக் கை   பரி சாக   கொடு த்திரு ந்தார்  .  அதை   தொட ர்ந்து   தற் போது   இயக் குனர்   வெற்றி மாறன்  இ து போல்   செ ய்வது   திரையு லகில்   பல ரையும்   ஆச்சரி யப்படுத் தி   இருக்கி றது  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.