கீர் த்தி சு ரேஷ் மீது கடும் கோ பத்தில் இரு க்கும் சூர்யா பட இயக் குனர். !! தலைகன த்தால் ஆடும் கீர்த்தி சுரேஷ் .!! என்ன செய்திருக் கிறா ர் தெரி யுமா.?

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வின்   பிரபல   ந டிகையா க   இருப்ப வர்   தான்   நடிகை   கீர்த்தி   சு ரேஷ்  .  இவர்   தமி ழில்   பிரபல   நடிகை யாக   வலம்  வந்து   கொண்டி ருந்தா லும்   சமீப   கால மாக   இவ ருக்கு   வெற்றி   படங் கள்   அமைய வில்லை .

 

 

கடை சியாக   ரஜினி யின்   தங்கை யாக   நடி த்த   அண்ணா த்த  படம்   வெ ற்றியை   கொடுக் கவில்லை .   ஆனால்  மற்ற   மொழி   படங்க ளில்    மிக வும்   பி சியாக   இவர் நடித்து   வருகிறா ர்  .  சமீபத் தில்   கூட   நடிகர்   நாணி யுடன்   இவ ர்  இணை  ந்து நடித்த   தஹா ரா   தி ரைப்பட ம்   வெ ளியானது .

 

 

இந்த   நி லையில்   இவர்    ரகு   தாத்தா  என்ற   ப டத்தில்   கமிட் டாகி   இருக்கி றார் .  இந்த படத்தில்  மூலம்   மீண் டும்  த மிழ்   சினிமா வில்   வெற்றி  நடிகை யாக  வலம்   வருவார்  என   அனைவ ரும்   எதிர்பா ர்த்த னர்.    இந்த படத்தை   ஃபே மிலி   மேன்  தொடரை   எழு திய   ரை ட்டர்   இயக்கு கி றார் .

 

 

அத்து டன்  இந்த   பட த்தில்   சுதா   கொங் காரா   பணியா ற்றி   இரு க்கிறார்  .   படத்தை   கேஜி எப்   பட த்தை   தயாரி த்த   நிறுவ னம்   தயாரிக் கிறது .   இதனால் பெரிய   எதிர் பார்ப்பு    உருவாகி   இருக் கிறது  .  ஆனால்  சூட்டிங்    போது இயக்குன ருக்கும்   கீர்த்தி   சுரே ஷ்சு க்கும்   மனக்க சப்பு   ஏற் பட்டு    இரு க்கிறது .

 

 

அத னால்   பட த்தின்   முதற்க ட்  ட   சூட்டிங்  கல ந்து   கொ ண்  ட   கீர்த்தி   சுரேஷ் இரண் டாம்   கட்ட   சூட்டிங்   வர  ‘கால் ஷீட்   கொ டுக்காமல்   அலை யவிட்டு   வருகிறா ராம் .  அவரை   சந்தித் து   கேட்டா லும்   ஏதோ  ஒரு   காரண த்தை    சொல்லி   கால்   ஷீட்   கொ டுக்க   மறுக்கி றாரா ம் .

 

இதனால்  சுதா   கொங்கா ரா   கீர்த்தி   சுரேஷ் மீது   கோபத் தில்   இருக்கி றாராம் .  மேலும்  சூர்யா பல   மேடை களில்  சுதா   மிகவும்   பொறுமை யானவர்  என்றெ ல்லாம்   பேசியிரு க்கிறா ர் .  அவ ரையே   கோபப்ப டும்   அளவி ற்கு   கீர்த்தி சுரேஷ் தற்போது   நடந் து   கொள்கி றா  ராம் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.