பிர பல நடி கை கயல் ஆனந்தி யின் பலரும் பார்த் திடாத திரு மண மற்றும் குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரப ல   ந டிகையாக  இருப் பவர்  தான்   நடி கை   கயல்   ஆன ந்தி  .  இ வர்   தமிழ்   மற் றும்   தெலு ங்கு   திரைப் படங்க ளில்   நடி த்து   வரு கிறார்.  இவர் 2012  ஆம்  ஆண்டு   தெ லுங்கு   திரைப்பட த்தின்  மூலம்   அறிமு கமானா ர் .

 

 

தமிழில்   பொ றியாளன்    என்ற   திரைப்பட த்தின்   மூலம்  நடிகை  யா  அறிமுக மானார்  .  அவர் பின்   பிரபு   சா லமன்   கயல்   திரைப் படத்தின்   மூலம்   பிரபலமா னதால்   க யல்   ஆ னந்தி என   அனை வராலும்   அழை க்கப்ப ட்  டு   வருகி றார் .

 

 

பின்   தொட ர்ந்து   தமிழ்   திரைப் படங் களில்   ந டிக்க   வந் தார்  . குறிப் பாக   சண்டிவீ ரன்  ,  திரிஷா   இல் லனா   நயன் தாரா ,    பரியே றும்   பெரு மாள் ,   கமலி  ஃப் ரம்   நடுக்கா வேரி ,   யூகி   போன்ற  திரை  ப்படங்களி ல்   இவர்    நடித் திருக்கி றார் .

 

 

மேலும் 2021  ஆம்   ஆண் டு   லைவ்   டெலி காஸ்ட்   என்ற  வெப்   தொ டரிலும்  இவர்  நடித்திருக் கிறார் .  இப்படி பிரபல   நடிகை யாக   இரு ந்து   வந்த  இவர்   கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்  செய் து  கொ  ண்டார் .

 

 

அவர்  ஒரு  துணை   இயக்குன ராக   இருந்து   வரு பவர்  .   மேலும் இந்த   ஜோ டி   ரகசி யமாக   திருமண த்தை   உறவி னர்கள்   மத்தி யில்   முடி த்துக்   கொ ண்டனர் .  பல  ரும்    பார்த் திராத    இவர் களது   திருமண   புகை ப்பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.