திருமண த்திற்கு பின்பு பிகினி உடை யில் நடிகை நயன் தாரா. !! இயக் குனர் செய்த தொடர் டார்ச் சரால் நடிக்க ஒப்புக் கொண்ட நயன் தாரா .!! எந்த பட த்தில் தெரி யுமா.?

0

தென்னி ந்திய    சி னிமாவின்   லேடி   சூப்ப ர்ஸ்டா ர்   தான்  நடிகை  நயன் தாரா  . இவர்   இயக் குனர்   விக் னேஷ்   சிவ னை    காத லித்து   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார்  .  திரும ணம்   செய்த   கையோ டு    குழந்தை யு ம்   பெற்று க்   கொ ண்டன ர் .

 

 

பின் பல   பிரச்சனை களை   சந்தி த்து   வருகிறா ர்கள்  .  விக்கி   அஜித்   படத் திலிருந்து  டி ராப்   செய்யப்ப ட்டார்  .  நயன்தா ராவின்   படங் களும்  பெரிய   வெற்றியை   கொடுக்க வில் லை .   இ ப்படி இருக்கும்   நிலை யில்   நயன் தாரா   தற்போது   ஷாருக்கா ன்   ஜவான்   படத் தின்   நடி த்து   வருகி  றார்.

 

 

இந்த   படத் தை    இய க்குனர்  அட்லீ  தான்    இயக்கு கிறா ர் .   மேலும்  இந்த   பட த்தில்   விஜய் சேதுப  தி   போன்ற   முக் கிய   நடிக ர்கள்   நடித்தி ருக்கி ன்றனர் .     இந்த   ப டத்தில்   பல    வ ருடங் களுக்கு    பிறகு    நயன் தாரா   பிகினி   உடை யில்   நடி க்க   இரு ப்பதாக   ஒரு   த கவல்  இணை யத்தில்   பர வி   வந்த து .

 

 

அதா வது   ஷாருக் கான்   நடிப்பி ல்   கடைசி யாக   வெளி யான  பதான்   திரைப்பட த்தில்   தீபிகா   படுகோ ன்  பிகி னியில்   நடித்திரு ப்பார் .   அதேபோன்று   நயன் தாரா  இந்த படத்தில்   நடிப்பா ர்   என  ஒரு தகவல்   பரவி   வந் தது  .  பதான்   படத்தி ற்கு  தீபி காவின்   பிகினி  பெறு  ம்   பிளஸ்  ஆக   அமைந் தது .

 

 

அதே  போல்   ந யன்தா ராவையும்  நடிக்க   வைக் க   அட்லி   திட்ட மிட்டு   இருந் தாராம்  .  மேலும்   அத னால்   பல   வருடங்க ளுக்கு   பிறகு   நயன் தாரா   பி கினியில்   நடிக்க   இருக்கி றார்   என  அவரது   ரசிகர் களும்   மகிழ் ச்சியில்   இரு ந்து   வந் தனர் .  ஆனால்  இது  ஒரு   வகை யில்   வத ந்தி  தானாம் .

 

 

இது  போன் ற   காட்சிக ளை   நடிக் க   ஷாருக் கானுக்கு   விருப் பம்   குறை வுதான்  என்று   தகவ ல்   வெளி யாகி   இருக்கி றது .   மேலு  ம்   நயன்தா ராவுக்கு  திரும ணமாகி   குழந் தையும்   இருப்ப தால்   அவர்   நடிப் பாரா  என் ற   கேள்வி   எழுந்தி ருக்கிறது  .  இது   தற் போது   இணையத் தில்   தீயா ய்   பர வி   வருகி ற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.