என் னது நடிகர் விஜய் சாயலில் நான் நடிக்கி றேனா. ? அதற்கெ ல்லாம் வாய்ப்பே கிடை யாது .!! நடிகர் விஜயை அவமானப் படுத்திய முன் னணி நடிகர்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல   நடிகர்   விஜய்  .  இவர்   தற் போ து   லியோ   திரைப்பட த்தில்   பிஸி யாக   ந டித்து   வரு கிறார்  .  சூப்பர் ஸ்டார்   ரஜினி க்கு   பிறகு   பெரிய அளவில்   ரசிகர் களை   கவர்ந்தவ ர்   நடிகர்   விஜய்  தான் .

 

 

மேலும்  இவரே   ஆரம் ப   காலத் தில்   இரு ந்து   நடிக ர்   ரஜினி யின்   உடல்   மொழியை   தான் பின்பற் றி   வரு கிறார்  .    தற் போது   ஒ ரு   பிரப ல   நடிகர் ஒருவர்   தான்  விஜய்  சாய லில்   ந டிக்கவி ல்லை  என  தன் மீது   வந்த   விமர்ச னத் திற்கு   ப தில்   அளித்தி ருக்கி றார் .

 

 

அந்த  நடிகர் வேறு யாரும்   இல் லை   நடிகர்  சிவகார் த்திகே யன்  தான் .   சிவகார்த் திகேயன்   தற் போது   த மிழ்  சினிமா வின்   தவிர்க் க   முடியா த   ந டிகர்  இவர்  .   நேற்று  கௌ தம்   கார் த்திக்   நடிப்பி ல்   வெளி யாக   இருக் கும்   புதிய   படத்தி ன்   பிரமோ ஷன்   நிகழ்ச்சிக் கு   செ ன்று   இரு ந்தார் .

 

 

அந்த   படத் தை   ஏ ஆர்   முருக தாஸ்  தயாரி க்கிறார்  . அதில் பேசிய   அவர்  தான் சூப்ப ர்   ஸ் டாரின்  உடல்   மொழி யை   தா ன்   பின் பற்றி   வரு கிறேன்   என   ஓப் பனாக   பேசியிரு க் கிறார் .   பத்திரிகை யாளர்     நீங்கள்   விஜய் போல்   தான் அனைத்தை யும்   செய்து  வருகிறீர்  க ள்   என   மக்க ள்   கூறி   வருகி றார்கள்.

 

 

ஆனால்  நீங்க ள்   சூப்பர் ஸ்டார்  என   கூறி னீர்கள்   என்று கேள்வி   எழுப் பினர்  அதற்கு   பதில்   அளி த்த  சிவகார் த்தி கேயன்   ஒவ்வொ ருவரு க்கும்   ஒவ் வொரு   கருத்து   இருக் கிறது .   ஆனால்   எனது   நடிப் பி ல்   ரஜினி   சாய லை   நான்  உண ர்ந்து   இருக்கி றேன்  .

 

 

விஜய்  போல்  நான்  நடிக்க வில்லை  என   அவர்   வெளிப்ப டையாக  பதில்   அளித்திரு க்கிறார் .  இது   தற் போது  பல   விஜய்   ரசிகர் கள்   இடை யே   பெரு ம்   பரபரப் பை   ஏற்ப டுத்தி   இணைய த்தில்   பல ரும்   தங்க ளது   கருத்து  க்களை   கூறி   வருகிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.