பாக்கிய லட்சுமி சீரியல் நடிகை ரித்தி காவின் பலரும் பார்த் திராத திரு மண மற்றும் குடும்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

விஜய்   டிவியி ன்   பாக்கிய லட்சுமி   சீ ரியல்   மூலம்   பிரபலமா னவர்  தான்  நடிகை   ரித்திகா   தமிழ்   செல்வி .    பின்   cwc வில்   போட்டியா ளராக   கலந் து   கொண் டார் .    அதில்   பாலா வுடன்   சேர் ந்து   இவர்   அடி த்த   கா மெடிகள்   பலருக் கும்   பிடித்த  மான   ஒன் றாக   இருந் தது .

 

 

இவர்   முதலில்   ராஜா ராணி   என்ற  சீரிய  லில்   2018   ஆம்  ஆண்டு   அறிமு கமானார் .  அதை   தொடர் ந்து   பாக்ய லட்சுமி    யில்   நடிக்க   தொடங்கி னார்  . அது மட்டும் இன்றி   பல   வி ஜய் டிவி   நிகழ்ச்சிக ளிலும்   கலந் து   கொண் டிருக் கிறார் .

 

 

மேலு ம்   2030  ஆம் ஆண்டு   போ ர்ஜி    என்ற   குறும்ப டத்திலும்   இ வர்   நடித்தி  ருந்தார்  .  மேலும்   காமெடி  ராஜ   கலக் கல்   ராணி   நிகழ்ச் சியில்   இ ரண்டா வது  இடத் தையும்   பி டித்தா ர் .   இவர்   க டந்த   2022 ஆம் ஆண்டு   வினோ   என்ப வரை  திருமணம்   செய்து   கொ ண்டார் .

 

 

 

இவர்க ளது   திரும ணம்   மிகவும்   சிம்பி ளாக   கோவிலி ல்   ந டத்து   முடி ந்தது .  அதன் சில   புகைப் படங்கள்   அந்த   சமயத் தில்   வெளியா கி   வைர லானது .   அதன்   பின் ரிசப் ஷன்   மூலம்   அனை த்து   விஜய் டிவி   பி ரபலங் களும்   அதில்  கலந் து   கொண்டு   தங்க ளது   வாழ்த்து க்களை   கூ றி   வந்த னர் .

 

 

அந்த  போட்டோ  க்கள்   மற்று ம்   வீடியோ க்கள்   இணை யத்தில்   வைரல்  ஆனது.  இவர்   தற் போதும்  சில   வி ளம்ப ர   பட ங்கள்   போன்றவ ற்றில்   ந டித்துக்  கொண் டுதான்   இருக் கிறார் .  இவரின்   திரு மண   புகை ப்பட ங்கள்

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.