மனம் கொத்தி பறவை பட நடிகை ஆத்மி யாவின் பலரும் பார் க்காத திரு மண மற்றும் குடு ம்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழில்   மனம்   கொத்தி   பறவை  திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   க தாநாயகி யாக   அறிமு கமான வர் தான்   நடிகை   ஆத் மியா   ராஜன்  .  இவர் பிரபல   ம லையாள   நடிகை .    மலை யாளத்தில்   2009   ஆம் ஆண்டு   அறிமுக மானார் .

 

 

இவர் 2012  ஆம் ஆண்டு   சிவகார்த் திகே யன்   ஜோடி யாக   நடித்த   மனம் கொத்தி பறவை   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   பெரிய   அளவி ற்கு   பிரபல மானார் .   அதை தொடர்ந்து   மலை யாளம்   மற் றும்   தமிழ்   இரு மொழி   படங்க ளிலும்    இவர் நடித்தி ருக்கிறா ர் .

 

 

குறிப் பாக   தமிழில்   போங் கடி   நீ ங்களும்   உங்க   காதலு ம்  ,  கா விய ன் ,   வெள்ளை யானை    திரைப் படங் களில்   இவர்   நடித்தி ருக்கி றார் .   இருந்தும்   இவ ருக்கு   சரியான   பட   வா ய்ப்புகள்   அமைய வில்லை. 

 

 

இவர்   கடந்தா ண்டு   கடைசி யாக   யுகி   படத்தில்   நடித்தி ருந்தார் .  அதன் பின் தற்போது  வரை  எந்த ஒரு   த மிழ்  படங்க ளிலும்    நடிக்க வில்லை  .  தமிழில்   சில   படங் க ள்   மட்டுமே   நடித்திருந் தாலு ம்    இவருக்கா ன   ரசிக ர்   கூட்ட ம்   இருக் கிறது

 

.

 

மேலும்  இவர்   சனூப்   நம்பி யார்   என்பவ ரை   க டந்த   2 021 ஆம் ஆண்டு   திரு மணம்   செய்து   கொண் டார் .   திருமண த்திற்கு   பின்னும்    படங்க ளில்   நடித் துக்   கொண் டுதான்   இருக் கி றார்  . இப்படி   தமிழ்   ரசிகர்க ள்   பார்த்தி டாத   இவர து   திரும ண   புகைப்ப டங்கள் 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.