திருமண த்திற்கு முன் பே கர்ப்ப மாக இருக் கிறாரா நடிகை பாவனி .! ! உண் மையை சொல்லி ரசிகர்க ளுக்கு ஷாக் கொ டுத்த அமீர் பாவனி ஜோடி.!!

0

விஜய்   டிவி யில்   ரெட்டை வால்  குருவி ,   பாசம ல ர் ,   சின்னத்த ம்பி   போன்ற   சீரிய லில்   நடித் து   பிரபல மான   நடிகை யாக   இருந் தவர்  தான்   நடிகை   பாவ ணி  . இவர் சீரியல்க ளைத்  தொட ர்ந்து   பிக் பாஸ்  சீசன் 5   போட்டியா ளராக  கல ந்து   கொண் டார் .

 

 

அதன்  மூலம் பெரிய   அளவி ற்கு   ரசிகர்க ளை   கவர்ந் தார் .  அதே நிகழ்ச் சியில்  போட்டி யாளராக   கலந்து   கொண் டவர்   தான்   நடன   கலை ஞர்   அமீர் .   இவர் அன்றில்   இரு ந்தே   பா வனி க்கு   காதல்   தொல் லைகள்   கொ டுத்து   வ ந் தார்.

 

 

ஆனால்  அவ ரும்   அதற்கு  ஓகே   சொல் லாமல்  இருந்து   வந்த   நிலை யில்   பிக் பாஸ் வீட்டை  விட்டு  வெளியே   வந்தவு டன்   இருவ ரும்   காதலி ப்பதாக   அதிகார ப்பூர்வமான   அறிவிப் பை   கொடு த்தனர் .  மேலும்   விரைவி ல்   திரும ணம்   என்றும் கூறி   வ ந்தனர் .

 

 

தற்போ து   இ ருவரும்   ஜோடி யாக   வெளிநா டுகளில்   சு ற் றி   வருகின் றனர் .  கடை சியாக   அஜித்தின்   துணிவு   திரைப்பட த்தில்  கூட   ஜோடி யாக   நடித்தி ருந் தனர் .  இந்த   நிலை யில்   சமீப த்தில்   பாவனி   கர்ப்ப மாக   இ ருப்பதா க   ஒரு    தக வல்   பரவி   வ ந்தது .

 

 

அதாவது   அவரு டைய   இன்ஸ்டா கிராம்   பக்கத்தி ல்   ஒரு   ரசிகர்   உங்க ளுக்கும்   அமீரு க்கும்   திருமண ம்   முடிந்த தை  ஏ ன்   கூ றவில்லை   என  கேட்டு   இரு க்கிறார். அதற்கு பதில்  அளி த்த   பாவனி   கடந்த   மாதம்  நான்  கர்ப்ப  மாக   இருந் ததாக   நீங்களே   முடி வு   செய்தீர் கள் .

 

 

அதன்  பின்   நாங் கள்   இரு வரும்   பிரி ந்து   வி ட்டதாக வும்   சொன் னீர்கள்.   தற்போது   திரும ணம்   முடி ந்து  விட்டதாக வும்   நீங்க ளே   சொல்கி றீர் கள்  . அ டுத்து என்ன எ ன    கலா ய்த்த படி    பதில்   அளி த்து   இருந் தார்  .இதன் மூலம்   அவர்   கர்ப்ப மாக   இல்லை  என   வருந்தி களுக்கு   முற்றுப் புள்ளி   வைத்தி ருக்கிறா ர் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.