விஜய் டிவி பிரப லம் பிக் பாஸ் அனிதா வின் பலரும் பார் த்திராத திரு மண மற்றும் குடு ம்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

சன் டிவியின்  செய்தி   வாசிப் பாளராக   இருந்து   பிரபல மானவர்   தான்   அனி தா சம்பத் .   இ வர் சன் டிவிக்கு   முன்   பாலிமர் ,   நியூஸ்  7  போன்ற   தொலை க்காட்சிக ளில்   செய்தி   வாசிப்பா ளராக   இருந் திருக்கி றார் .

 

 

மேலும்   சன் டிவியில்   வணக் கம்   தமிழா   என்ற  நிகழ்ச்  சியை   இவர்  தொ  குத்து  வழங்கி   இருக்கி றார்  .  மேலும் இவர்   செய் தி   வாசிப்பா ளராக   இருந்த போ  இணை யத்தில்   பிரபல மாகி   இரு ந்தார் .

 

 

அந்த  சமயத்தி ல்   தான்   சர்க் கார்  ,  காப் பான்   போன்ற    படங்க ளில்     நடித்திரு ந்தார் .   அந்த   சமயத் தில்   தான்   இவரு க்கு   விஜய்  டிவியி ல்   பிக் பாஸ்   நி கழ்ச்சி யில்   கலந்து  கொள்ளு  ம்   வாய் ப்பு   அமை ந்தது .  பிக் பாஸ்  சீசன்   நா ன்கில்   போட்டி யாளரா க   கலந் து   கொண் டார் .

 

 

அதன் பின்   பல   பிரச்சனைக ளுக் கு   ஆளா னார்  .  பின்   அதிலிரு ந்து   வெளி வந்து  மீண்டும்     பிக் பாஸ்   அல்டி மேட்     போட்டியா ளராக   கல ந்து   கொண் டார்.   பின்  கெட்ட   பெய ரை   நீக்கி   இருந் தார் .   அதன்  பின்   தற் போது   சில   விள ம்பர   படங் களில்   நடித் து   வருகி றார் .

 

 

மேலும்   இணை யத்தி லும்   புகைப்ப டங்கள்   மற் றும்   வீடியோக்க ளை   பதிவு  செய்து   கொண் டிரு க்கிறார்  .  மேலும் இவர்  2019   ஆம்   ஆண்டு   தனது   காத லன்   பிரபா கரன்   என் பவரை   தி ருமணம்   செ ய்து   கொண் டார்.    இவர்க ளது   திருமண புகைப் ப டங்கள்

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.