நடிகர் விஜய் தொட ர்ந்து அஜித் தின் வீட்டி ற்கே சென்று ஆறு தல் சொன்ன பிரபல நடிகர் .!! தந்தை இறப் பிற்கு ஆறுதல் சொன்ன பிர பலம். !! வைர லாகும் வீடியோ உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல நடிகர்   அஜித்  .   இவர்   கடைசி யா  க   துணிவு   திரைப் படத்தில்  ந டித்திரு ந்தார்  .  அந்த   படத் தின்   வெற்றி யை   தொடர் ந்து   அடுத்த   படத்திற் கான   தயா ராகி   வந் தார்.

 

 

மேலும்    இவர்   தனது  குடும்பத்து டன்   வெளி நாட்டி ல்    சுற்றுலா   சென் று  இரு ந்தார்  .  இந்த   சமயத் தில்   தான்   திடீ ரென   நடிகர்   அ ஜித்தின்   தந் தை   பி எஸ் மணி உடல் நலக்  குறைவு   காரண மாக   உ யிரிழந்து விட்டா ர்  என்ற  செய்தி   வெளியா னது .

 

 

அப்பொ ழுது   நடிகர்   விஜய்   அஜித் தை   நேரடியா கவே   சென் று   பார்த் து   தந்தை யின்   மறை வுக்கு   ஆறுதல் கூறி   வந்த தாக   செய் திகள்   பரவி யது  . ஆனால் அதன் புகைப்ப டங்கள்   தற்போ து   வரை  வெளியா காமல்   இ ருந்து   வருகி றது .

 

 

 

 

தற் போது   அவரை    தொடர் ந்து   மற்றொ ரு   பிரப லமும்   அஜித் தை   நேரி ல்   சந்தி த்து   ஆறுதல்  கூறி   வந்திரு ப்பதாக    தகவ ல்   வெளியா கி   இரு க் கிறது .  அவர் வேறு யாரும் இல்லை   நடிகர்  சூர்யா  தான்  .  இவர்   தற் போது   தனது   தம்பி   கார்த் தியுடன்  அஜி த்தின்   வீட் டுக்கு   சென்று   ஆறு தல்   கூறி   வ ந்திருக் கி றாராம் .

 

 

 

அஜித்   வீட் டிற்குள்   சூர்யா   மற் றும்   கார்த் தி    காரில்   சென்ற   வீடி யோ   தற்போது இணைய த்தில்   வைரல்  ஆகி  வருகி றது .   ஏற்கனவே   இவரு டைய   தந்தை யின்   மறை வுக் கு   தமிழக   முதல் வர்  உள்பட    பல   முன்ன ணி   பி ரபலங்க ளும்    தங்க ளது   வருத்தத் தை   தெரிவித்  து   இருந்த னர் .

 

 

 

 

இந்த  நிலை யில்   நடிகர்  விஜயை   தொட ர்ந்து   சூர்யா   மற் றும்   கார்த் தி   இ ருவரும்  நேரில்   சென்று   வருத் தத்தை   தெரி வித்து   இருக்கிறா ர்கள் .    அவரை   சந்தித்து   தங்க ளது   ஆறுதல் களை   கூறி   வ ருகிறா ர்கள்  .  தற்போது   சூர்யா மற்றும்  கார் த்தி   இரு வரு ம்   காரில்   சென்ற   வீடியோ    வைரல்   ஆகி   வரு கிறது.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.