கண் ணும் கண் ணும் கொள்ளை யடித் தால் பட இயக் குனர் தேசி ங்கு பெரிய சாமியின் பலரும் பார்த் திராத திரும ணம் மற்றும் குடும்ப புகைப்ப டங்கள்.,!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்  கண் ணும்   கண் ணும்   கொள் ளையடித் தால்   படத் தின்   மூலம் இயக்கு னராக   அறிமுக மான வர்தான்   இயக் குனர்   தேசிங் கு   பெரிய சாமி .   முதல் படத்திலே யே   பிரபல   நடிக ர்   துல்கர்   சல்மா னை   கதாநாயக னாக   வை த்து   இவர்   பட த்தை   இயக் கினார் .

 

 

அவரு டைய   முதல் படமே   மிகப் பெரிய   வெற்றி   படமா க   அமைந் தது  .  மேலும் இந்த   படத் தில்  துல்கர்  சல் மான் ,   ரித்து   வர்மா  ,  விஜய் டிவி   ரக்ச ன்   போன் ற   பல பிரபலங் கள்   நடித்தி ருந் தனர்  .  2020 ஆம் ஆண்டு   வெளி யான   திரை ப்படம்   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொடு த்தது .

 

சூப்பர்  ஸ்டா ர்   ரஜினி காந்த்   கூட  இந்த   படத் தை   பார் த்து   இவரை  நே ரில்   அழைத்து   பா ராட்டி   இருந் தார்   .  இவர் தற்போது    நடி கர்   சிம்பு வை   வைத்து   கமல் ஹாசன்   தயா ரிப்பில்   புதிய   படத் தை   இ  யக்குகி றார்  .  

 

 

மேலும்   தற் போது   வளர்ந்து வரும்   முன்னணி    இயக் குனராக   இருந் து   வரும் இவர் தன்னு டைய   முதல்   படத்தி ல்   நடி த்த   நடி கை   நிரஞ் சனி   எ ன்பவரை   கா தலித்து   திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் .

 

 

இவரு டைய   மனை வி   நடிகை  மற் றும்    ஆடை   வடிவமை ப்பாள ராகவும்  இருந்து  வரு கிறார் .   மேலும்   இவர்   இயக்கு னர்  அகத்தி யனின்   மகள் .  இவர் கள்   கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு   திரும ணம்   செய்து   கொண் டனர் .   கோலாகல மாக   நடந் த   இவர்க ளது   திரு மண   புகைப்ப டங்  கள்

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.