சற் று முன் 600 க்கும் மேற் பட்ட திரை ப்படங் களில் நடித்த பிர பல காமெடி நடிக ர் மாரடை ப்பால் மர ணம் .!! அதிர்ச்சி யில் ஒட்டு மொத்த திரையு லகம்.!!

0

சினிமா  துறை யில்   சமீப காலமாக   அடிக் கடி   மர ண  செய்தி கள்  வெளி வந்து  கொண்டே   தான்   இரு க்கிறது .   சமீபத்தில் கூட   தமிழ்   சினி மாவில்   பிரப ல   காமெடி   நடி கர்   மயில் சாமி  இற ப்பு   பெரும்   துயர த்தை    ஏற்ப டுத்தி  யது.

 

 

அதை   தொட ர்ந் து   தற்போ து   மலையா ளத்தில்     பிரபல   காமெ டி   நடிகர்   இன்ன சென்ட்  கொ ரோனா   தொற்று   காரண மாக   சிகிச் சை   பெற்று   வ ந்த   நிலை யில்   அவர் நேற்று   இரவு   உயி ரிழந்திரு க்கிறார்.

 

 

இது   மலை யாள   திரை உலகில்   பெரும்   அ திர்ச்சி யை   ஏற்படு த்தியிருக் கிறது .  மலையாள   சினிமா வின்   காமெ டி   நடிக ரும்  முன் னாள்  எம் பி    யும்  ஆன  இன்ன சென்ட்   மார்ச் மாதம்   கொரோ னா   தொற்று   காரண மாக   மருத்து வமனையி ல்   அனுமதிக் கப்பட் டார் .

 

 

சுவாச  கோ ளாறு   காரண மாக   தொட ர்ந்து    சிகிச் சை   பெற்று  வந்த இவர் நேற்று இரவு     உயிரிழ ந்திருக் கிறார் .   அவருக்கு வயது 75  .    இது   ஒட்டுமொ த்    மலை யாள துறை யை    அதிர் ச்சிக்கு   உள்ளா க் கி  பலரும்   தங்க ளது   வ ருத்தத் தை    தெரி வித்து    வ ருகிறா ர்கள் .

 

 

அவ ருடைய   தனித்து வமான   உடல்  மொழி   ,  முக பாவனை   போன் றவற்றா ல்   பல ரசிகர்க ளை   சிரி க்க   வைத்த வர்  .  இதுவ ரை   600  க்கும்   மே ற்பட்  ட திரைப் படங்களில்   நடித்திரு க்கி றார் .     இவரு டைய   இறப் பிற்கு   ப ல  நடி கர்கள்   உட்பட   ரசிகர் களும்   தங் களது   வருத்த த்தை   தெரி வித்து   வருகிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.