லிப் லாக் காட்சி யில் நடிக்க ரொம்ப கஷ் டமா இருக்கு.!! எனக்கு அது போன்ற கதாபாத் திரம் தான் வே ண்டும் .!! பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்.!!

0

2017 ஆம் ஆண்டு   வெளியா ன   திரை ப்படம்   தான்   மீசைய   முறு க்கு .  இந்த   படத்தின்   மூலம் தமிழ்   சினிமா வுக்கு   நடிகை யாக   அறிமுக மானவர்   தான்   ஆத்மிகா .  முதல்   படத்தி லேயே    தமிழ்   ர  சிகர்களை   கவ ர்ந்து   வி ட்டார்.

 

 

முதல்   படத்தி லேயே   தனக் கான   ரசிகர்   கூட்ட த்தையும்   உருவா க்கி   விட்டா ர் .  ஆனால்  அதன்பி ன்   இவரு க்கு   சரிவர   பட   வாய்ப் புகள்   அமை ய வில்லை .  சமீ பத்தில்   ஆத்மி கா   உதயநிதி    நடி ப்பில்   வெளி வந்த   கண்ணை   நம் பாதே   என்ற திரைப்ப டத்தி ல்    ந டித் திருந் தார் .

 

 

இந்த  படம்   ஓரள வுக்கு   நல்ல   விமர்சன ங்களை    பெற்றிரு ந்தது .   இந்த நிலையில்   சமீபத் தில்   பேட்டி ஒன்று   கொடுத் திருந்த  ஆத் மிகா   அதில் பல விஷயங் களை   வெளிப் படை யாக   பேசி   இருக் கிறார் .

 

 

அதில் ஏன்  இவர்   தொ டர்ந்து   படங் களை   நடிக்கவி ல்லை   என்ற   காரணத் தையும்   கூறியி ருக்கி றார்  . அதாவது சில   படங்க ளில்   லிப் லாக் காட்சி   இருப்பது   போன்ற கதை   இருந்ததா க வும்   லிப்ட் லாக்    இருப்ப தால்   நடிக்க   மாட்டே ன்   என இவர் கூறியிரு க்கிறார் .

 

 

அந்த   மாதிரியா ன   காட்சிக ளில்  நடிக்க   மிகவும்   கஷ்ட மாக   இருக் கும் .  நான் எப்போ துமே   சவா லான   கதாபாத்தி ரங்களை    நடிக்க  தான்   ஆசைப் படுகி றேன்.   இதன் மூலம்   நெருக் கமான   காட் சிகள்   இருக் கும்   படங்க ளை   நடிப்ப தை   இவர் தவிர்த்து   வந்திரு க்கிறார் .

 

 

அதனால் தான்   இவரு க்கு  பட  வாய்ப்பு கள்  சரியாக   அமைய வில்லை  என   தற்போது  அவரே   கூறியி ருக்கி றார்  . இது தற்போது   இணைய த்தி ல்   பரவி   பலரும்   அதனை   ஷேர்   செய்து   வைரல்   ஆக்கி   வ ருகிறா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.