பத்து தல படத் தில் படு கவர் ச்சியாக குத்தா ட்டம் போட்ட நடிகை சாயி ஷா .!! எல்லாம் பணத் துக்காக தானா .? வாங் கிய சம்ப ளம் எவ்வ ளவு தெரி யுமா.?

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகர்   சிம்பு  .   மாநாடு,    வெந்து   தணிந் தது   காடு   போன்ற   படங்களின்   வெற்றி யை   தொட ர்ந்து   தற்போது   பத்து தல   திரைப்பட த்தில்   நடித்து   இருக்கி றார் .   இந்த படம்   இன்னு ம்   சில   நாட்க ளில்   வெளி யாக   இருக் கிறது .

 

 

இந்த   பட த்தின்   மீதும் பெரிய   எதிர் பார்ப்பு   இருந்து   வருகி றது .  இந்த படத்தில் கௌதம்   கார்த் திக் ,   ப்ரியா   பவானி   சங்கர்  ,   கௌதம்   மேனன்  போன்ற  பிரபல ங்கள்   நடித்தி ருக்கின் றனர் .  இந்த   படத்தி ற்கு   ஏ ஆர் ரகு மான்   இசைய மைத்தி ருக்கிறார் .

 

 

சமீ பத்தில்   இந்த   படத் தில்   உள்ள   அனைத்து   பாடல் களும்   வெளி யாகி   நல்ல வரவேற்பு   பெற்று   வந் தது  . இந்த   நிலை யில்   இந்த படத்தில்   ரவுடி என்ற பாடல் இடம்   பெற்றி ருக்கி றது  .  இந்த   பாட லில்   நடிகை  சாயீஷா   கவர்ச் சி யாக     குத்தா ட்டம்   போட்டிரு க்கிறா ர் .

 

 

இவர்   ஆர்யா வின்   மனைவி  .   திருமணம் ஆகி   கு ழந்தை   இருக் கும்  போது தற் போது   இந்த   படத் தில்   இவர்   கவர் ச்சி   நடனம்   ஆடி   இருக்கி றார் .   இந்த பாடலின் வீடியோ   நேற் றைய   தினத் தில்   வெளி யாகி   பெரும்   அள விற்கு   வைரல்   ஆன து

 

.

மேலும்  இதை   பார்த்த   பலரும்   திருமண த்திற்கு  பின்   இப்படி யா   என்றெ ல்லாம்   தற்போது   சொல்ல ப்பட்டு   வந் தது  .  தற் போது   இந்த படத்தில்   கவர் ச்சி   நடனம் ஆடுவ தற்கு   இவர்   எவ் வளவு   சம்பளம்   வாங் கி   இருக்கி றார்   என்ற   தகவல்   வெளியா கியி ருக்கி றது .

 

 

அதா வது   இந்த படத்தில் ஒரு   பாடலு க்கு   குத்தா ட்டம்   போட இவர்  40   லட்சம் சம்பள மாக   வாங்கி   இ ருக்கிறா ராம்  . ஆனால் இது   மி கவும்   குறை வான   சம்பளம் தான் என   தற்போது   பல ரும்   பேசி   வ ருகிறார் கள்  .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.