பிரபல நடிகர் ஸ்ரீகாந் தின் பலரும் பார் த்திராத திரு மண மற்றும் குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகராக   இருப்ப வர்   தான் ஸ்ரீகாந்த் .   இவர் தமிழ் மட் டுமின்றி   தெலு ங்கு    தி ரைப்பட ங்களி லும்    நடித்திரு க்கிறார் .   ரோஜா கூட்டம்   என்ற   திரைப் படத்தின்   மூலம்   கதாநா யகனாக   அறிமு கமா  னார்.

 

 

முதல்   படத்தி லேயே   நல்ல   வெற்றி யை   கொடு த்து    தனக் கான   ரசிகர்க ளை   உருவா க்கினார்  .  அதை   தொ டர்ந்து   ஏப்ரல்   மாதம் ,   மனசெ ல்லாம்  ,     பார்த் திபன்   கனவு  ,   வர்ண ஜாலம்  ,   போஸ் என   தொட ர்ந்து   வெற்றி   திரைப்ப டங்களை   கொடு த் து   வந் தார் .

 

 

பம்பர க்கண்ணா லே ,   உயிர் ,   பூ   ,  இந்திர   விழா ,   துரோகி  ,  நண்பன்   போன்ற படங் களி ல்   நடித்திரு க்கி றார்  .  ஆனால் ஒரு   கட்டத் திற்கு   பின்    இவர்   நடிப்பில் படங்கள்   வெற்றி   பெற வில்லை  .  பின்     காணாம லேயே   போய்வி ட்டார் .

 

 

இவர்   நடிப்பில்   கடை சியாக   மகா ,   பகீரா  ,  க ண்ணை   நம்பாதே   என்ற   திரைப் படங்கள்   வெளி யாகி   இருக் கிற து  .  ஆனால் அதில்   இவர்   வில் லன்  ,  குண சித்ரம்  போன்று   தான்  நடி த்து   வருகி றார் .

 

 

இவர்  2008   ஆம் ஆண்டு   வந் தனா   என்ப வரை  திரும ணம்   செய்து   கொண் டார் .   இவர்க ளுக்கு   த ற்போ து   இரண்டு   குழந் தைகள்   இருக்கி ன்றனர்  .  இவரது திரும ணம்   மற்றும்   குடும் ப   புகைப்ப டங்கள்   இதோ

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.