மேடை யில் பிரபல இயக்கு னருக்கு ஸ்கெ ட்ச் போட்ட சிம்பு.!! இயக்கு னரை புக ழ்ந்து வாய்ப்பு கேட்கும் சிம்பு .!! எந்த இயக் குனர் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகர் சிம்பு .   இவர்   இ  டையில்   சில   தோல்வி படங்க ளை   கொ டுத்து    உடல் எடை ஏறி  பல   பிரச்சனைகள்   செய்து   வந் தார் .  ஆனால் தற்போது   உடல்   எ டையெ ல்லாம்   குறை த்து   மாநாடு   என்ற   திரைப்ப டத்தில்   நடித் தார் .

 

 

அதன்  வெற் றியை   தொடர் ந்து   வெந்து   தணி ந்தது  காடு   படத் தில்   நடித் தார் .  அந்த   படமும்   வெற்றி   கொடுத் ததை   தொ டர்ந்து   தற் போது   இவர்   நடிப் பில் பத்து  தல படம்   வெளி யாக   இருக் கிறது  .

 

 

இதை   அடுத்து இவர்   கமல் ஹாசன்   தயாரிப் பில்   தேசிங்கு   பெரிய சாமி   இய க்கத்தில்   புதிய   படத் தில்   நடிக்க   இருக் கிறார்  .  இந்த நிலையில்   சிம்பு   பிரபல இயக்கு னர்  ஒருவர்   பற்றி    மேடை யில்   பேசியிரு க்கி றார் .   இதன் மூலம் அடுத்து அவரு டன்   நடி க்க    வலை  வீசி   இருக்கி றார் .

 

 

அவர்   இய க்குனர்   லோகே ஷ்   கனக ராஜ்  தான்.   சிம்பு   பேசு கையில்   பத்து தல   படத்தில்   பல   பிரபல ங்கள்   நடித்திரு ந்தாலும்   எல்லோ ருக்குமே   சம மான   கதாபாத் திரங்க ள்   இயக் குனர்   கொடுத் திருக்கி றார் .  விக்ரம்   பட த்தில்   லோகேஷ்   செய் ததை   போல    செய்து   இ ருக்கி றார் .

 

 

மேலும்   லோ கேஷின்   படங் கள்   ரசிகர் கள்   கொண்டா டும்   விதமாக  அமைந் திருக்கி றது .  அவ ருடன்  நடிக்க   வாய்ப்பு   கிடை க்குமா  என   த ற்போது   பார் த்து   வருகி றார்கள் .   இப்படி   லோகே ஷை    மேடை யில்   புக ழ்ந்து   பேசி   அ டுத்து அவர்   இயக்க த்தில்  நடிக் க   கத வை   தட்டி   வைத் திருக்கி றார்  .

 

 

மேலும்   சூப்பர்   ஸ்டார்   ரஜினி காந்த்   கூட தனது   கடைசி   பட த்தை   லோ கேஷ்   தான் இயக்க   வேண் டும்   எ ன   அவ ருக்கு   ஒரு ஸ்கெட்ச்   போட் டு   இ ருக்கிறா ர்.  அத னால்   அடுத்து   லோகே ஷ்  சிம்பு   கூட்டணி   இணை யும்   என   ரசிக ர்கள்   பேசி வருகி றா ர்கள் .

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.