சற்று முன் நடிகர் அஜித் வீட்டில் ஏற் பட்ட திடீர் மர ணம்.!! வெளி நாட்டில் இருந்து அலறி யடித்து வந்த அஜித். !! வருத் தத்தில் ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிரபல    நடி கராக   இருப்பவர்   அஜித்  .  இ வர்   க டைசியாக  துணிவு   திரைப்ப டத்தி ல்   ந டித்திருந் தார் .   இந்த படத்தின்   வெ ற்றியைத்   தொடர்ந்து   தற்போ து   அடுத்த   படத் திற்கா  க   தயாரா கி   வ ருகிறா ர் .

 

 

தற் போது   இவர் தனது   குடும் பத்துடன்   வெளிநா ட்டில்   சுற்றுலா   சென்று இருக்கிறார்.   அதன்   புகைப் படங்கள்   கூட   சமீபத் தில்   இணை யத்தில்    வெளி யாகி   வைர லானது  .

 

 

இந்த   நிலையி ல்   அஜித் திற்கு   அ திர்ச்சி   தரும்   வகையில் அவர்   வீட்டில் ஒரு மரணச் செய்தி   வெளிவ ந்திருக் கிறது .   அதாவது   அஜித் தின்   தந்தை   சுப்பிரம ணியம்   அவர் கள்   உடல் நலக்   குறைவு    காரண மாக   மருத் துவமனை யில்   சேர்க்க ப்பட் டுள்ளார்  .

 

 

ஆனால்   இன்று   காலை   உடல்   நலக்கு றைவு   கார ணமாக   அவர் மரணம் அடைந்தி ருக்கிறார்  என்ற செய்தி   வெளி வந்திருக் கிறது .   84   வய தான   இவர்   நான்கு வருடங் களாக   உடல்   நலக்கு றைவு   காரண மாக   சிகிச்சை   பெற்று   வந்திரு க்கிறார்  .

 

 

இன்று   உயிர்   இழந்திரு க்கிறார் .   இந்த செய்தி   அஜித் திற்கு   சென்று அவர் வெளி நாட்டில்  இருந்து  அவசர   அவசர மாக  இங்கு   வந்திரு க்கிறார் .   இ தனால்   பிரப லங்கள்  ,  உறவினர்க ள்  ,  ர சிகர்கள்    எ ன   அனை வரும்   தங்களது   வருத் தத்தை   தெரிவித்து   வருகி றா ர்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.