தமிழ் சினிமா வின் பிரபல நடிகை கோபிகா வின் பலரும் பார்த் திராத திரு மண மற்றும் குடும்ப புகைப் படங்கள்.!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல  நடி கையாக   இருந் தவர்  தான் நடிகை   கோபி கா .  இவர்   பிரபல   மலை யாள   நடிகை .    தமிழில் சில   திரைப்படங் களில்   நடித் திருக்கி றார் .   இவர்   கேரளா வில்   பிறந் தவர்  .

 

 

தமி ழில்   2003 ஆம் ஆண்டு   ஆட்டோ கிராப்   என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்  தமி ழில்  அறிமுக மானார் .   முதல் படமே   இவரு க்கு   ந ல்ல   வெற்றி யை   கொடு த்தது.  அதன்   பின் னும்   இவர் தெலுங்கு   மற்றும்   மலை யாள   திரைப்ப டங்களை   நடித்து   வந் தார்.

 

 

அதன் பின்  2005 ஆம் ஆண்டு கனா  கண் டேன் ,   பொன்னி யின்   செல் வன்  ,  தொட்டி ஜெயா  ,  எம்  டன்  மகன்   போன்ற   பட ங்களில்   நடித் தார் .   இவர்   நடித் த   அனை   த்து   திரைப்ப டங்களு ம்   இவரு க்கு   நல்ல   வெற்றி யை   கொடு த்தது.

 

 

ஆனால்  அதன் பின் இவர்   தொ டர்ந்து   நடிக் கவில்லை  .  2008 ஆம் ஆண்டு  இவர்   அகி லேஷ்   என்ற   டாக்டரை   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார் .    இவ ருக்கு   தற்போது  ஒரு மகள்   மற் றும்   மகன்   இருக்கிறா ர்கள் . 

 

 

தற் போது   இவர்கள்   ஆஸ்தி ரேலியா வில்   செட் டில்   ஆகிவி ட்டனர் . கோபிகா   நீண்ட   இடைவெளி க்கு   பிறகு   தற்போது   மலையா ளத்தில்   சில   திரைப்பட ங்களில்   நடி க்க   தொ டங்கி   இ ருக்கி றார் .  அவரது   திரும ண   புகைப் படங் கள் 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.