விஜய் டிவி நீயா நானா கோபிநாத் தின் பலரும் பார் த்திராத திரு மணம் மற்றும் குடும்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

விஜய்   டிவியில்   நீயா நானா   நிக ழ்ச்சி   மூலம்   பிரபல மானவர்  தான்  கோபி நாத்.   1997 ஆம் ஆண்டு   தொ குப்பா ளராக   தனது பணியை   தொடங் கியவர்  .  இவர் ராஜ் டிவி  ,  ஜெயா டிவி  ,  என் டி டிவி   போன்ற   தொலைக் காட்சிக ளில்   இவர்    பணி யாற்றி   இருக்கி றார்  .

 

 

பிறகு  விஜய் டிவியில்   இணை ந்தா ர் .  இவர் விஜய்   டிவி யில்   மக்கள் யார்   பக்கம்  என்ற நிகழ்ச்சி  2006 ஆம்   ஆண்டு   தொகு த்து   வழங்கி னார்  . அதன் பின்பு நீயா நானா   நிகழ்ச்சி யை   தொகு த்து   வ ழங்க   தொடங் கினார்.

 

 

நீயா நிகழ்ச்சி  பல   வருடங் களாக   வெற்றிக ரமாக   ஒளிபர ப்பப்ப ட் டு   வருகி றது.  அதற்கு  இவரை தான்  தொகுப்பா ளராகவு ம்   இருந்து   வரு கிறார் .  மேலும் விஜய் அவா ர்ட்ஸ்  ,  மிஸ்டர் அண்ட்   மிஸஸ்   சின்னத்தி ரை   போன்ற   நிகழ்ச்சிக ளை   இவர் தொகு த்து   வழங்கி   இரு க்கிறார் .

 

 

மேலும்  2009   ஆம் ஆண்டு   வாம ணன்   பட த்தில்   நடித்து   நடிகரா கவு ம்   தன்னை அறிமுகப் படுத்தி னார்  .  மேலும் தோணி ,   நிமிர் த்து   நில் ,   திருநாள்   போன்ற   படங்க ளிலும்   இவர்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

இவர் துர்கா   என்பவ ரை   திருமணம்   செய்து   கொண் டார்  .  இவருக்கு   தற்போ து   வெண் பா   என்ற   மகளும்   இருக் கிறார் .   இப்படி   பலரும்   பார்த் திராத   இவரது   திருமண   புகைப்ப டங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.