எலு ம்பும் தோலு மாக மாறிய நடிகர் ரோபோ சங்கர் .!! இவரு க்கு உடலில் இப்படி ஒரு நோயா .? முதன் முறையாக உண்மையை உடை த்த அவரது மனைவி.!

0

விஜய்   டிவி யிலிருந்து  சினிமா த்துறைக்கு   வந்தவர் களில்   ஒருவ ர்   தான் நடிகர் ரோபோ சங்கர்  .  காமெடி   நிகழ்ச் சிகள்   மூலம் மக்கள்   மனதி ல்   இடம்   பிடித் தவர்   பின்பு   படங் களில்  நடிக்க   தொடங் கினார்.

 

தமிழில்  உள்ள   பிரபல   நடிக ர்கள்   படங்களி ல்   இவர்   காமெடி   கதாபா த்திரத்தில்  நடித்தி ருக்கிறா ர் .   மேலும்   தற் போதும்   கைவசம்  பல   திரைப்பட ங்களை   வைத்திரு க்கிறா ர்  .   இந்த நிலையில்   சமீபத்தி ல்   இவர்   அனுமதி   இன்றி   வீட்டி ல்   கிளி   வளர்த்த தால்  5   லட்ச ம்   அபரா தம்    விதிக் கப்பட் டது.

 

 

அதன்பின்   இவர்   வெளி யிட்ட  புகை ப்படம்  ஒன்றில்    எலும் பும்   தோலு மாக   இவர்   இருந் தார் .  இதை   பார் த்த   பலரும்   இவரு க்கு  ஏ தாவது   நோய் வந்து   விட் டதா  என   கேள்வி எழுப்பி   வந்த னர்  . சற்று   பரும னான   உடல் வாகு   உடை யவர்   இவர் . அவரது   மனை வி  ,   மகள் என   குடும் பமே   அப்படி த்தான்.

 

 

ஆனால்   திடீரெ ன   இவர் மிகவும்   ஒல்லி யான   புகைப் படத்தை   பதிவு   செய்திரு ந்தார்  .  அதற்கான   கார ணம்   என   இணை யத்தில்  பல   காரணங் கள்   சொல்ல ப்பட்டது .   அதாவது   இவ ருக்கு    அறிய  வகை   நோய்   உள்ள து   என் றும்   மேலும் மது   பழக்கத் தினால்  தான் இப்படி   என் றும்   பலரும்   கூறி   வந் தனர்.

 

 

ஆனால்   தற்போது   ரோபோ   சங் கரின்   மனைவி   இதற்கா ன   விளக்க த்தை   கொடுத் திருக் கிறார்  .  அதாவது   இணைய த்தில்  ப ரவும்   அனை த்துமே   பொய் யான   தகவ ல்கள்   என்றும்   அவர்   இப்போ து    நடித்து வரும்   பட த்திற்காக த்தான்  உடல் எடையை  குறை த்து   இருக் கிறார். 

 

 

இதனால்   உடலில்  எந்த   பாதி ப்பும்   இல்லை   என் றும்   அவர்   உண் மையை   உடைத்திரு க்கிறார்  . இத னால்   தற்போது  அனை த்தும்  வதந்தி என   தெரிந்து விட்டது .   இது தற்போது   இணை யத்தில்   பரவி   பல ரும்   ஷேர்   செய்து   வருகி றார்கள்.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.