தமிழ் சினிமா வின் பிரபல நடிகர் மிர்ச்சி சிவா வின் பலரும் பார்த் திராத திருமண புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகரா க   இருப் பவ ர்   தான்   மிர்ச் சி   சிவா .   இவர் முதலில்   ரேடியோ   மிர்ச்சி யில்  ஆர் ஜே வாக   ப ணியா ற்றினார்  .  பின் 12 B  திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   தமிழ்   சினிமா வுக்கு   அறிமுக மானார்.

 

 

2007 ஆம்  ஆண்டு   சென்னை 600028   மூலம்   கதாநாயக னாக   அறிமுக மானார் .  சரோஜா   திரைப்பட த்தில்   மீண் டும்   நடித்திரு ந்தார்  .  அதன்பின்   2010 ஆம் ஆண்டு   தமிழ் படம் என்ற   படத் தின்   மூலம்   மிகப் பெரிய   ரசிகர்   கூட்டத் தை   கவர் ந்தார்.

 

 

அதன் பின்   அகில உலக சூப்பர் ஸ்டார்  என   நகைச்சு வையாக  பட்டத் தை   பெற்றுக்   கொ ண்டார் .   அதன் பின்   கலக லப்பு  ,  தில்லுமு ல்லு  ,  வணக்கம் சென்னை ,   சென்னை   600028   இரண்டாம்   பாகம் என   தொட ர்ந்து   நடி த்தார்.

 

 

 

மேலும்   கலக லப்பு  2   ,  தமிழ் படம் 2  ,  நாய் சேகர் ,    இடி யட்   என  தொட ர்ந்து   நகைச் சுவை   படங்க ளில்  கதாநா யகனாக   நடித் து   வருகி  றார் .   அடுத்ததாக  இவர்  நடிப்பில்   நான்கு   திரைப்பட ங்கள்   வெளி யாக   இ  ருக்கிறது .

 

 

இவர் பிரியா   என்ப வரை   2012 ஆம் ஆண்டு   காதலி த்து   திருமண ம்   செய்து கொண் டார்  .  இவர்க ளுக்கு    ஒரு   மகனும்   இருக்கி றார் .   இப்படி   பலரும்   பார்த்தி ராத   இவ ரது   திரு மண   புகை ப்படங் கள்

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.