விஜய் டிவி யின் பிரபல தொகுப் பாளினியாக இருக்கும் பிரியங்கா வின் பலரும் பார்த் திராத திருமண புகைப்ப டங்கள்.!

0

விஜய்   டிவி யில்   பிரபல    தொகுப்பா ளினியாக   இருப்பவர்   தான் பிரியங்கா    தேஷ் பாண்டே .   இவர்   தென்னிந் தி ய   சினிமா வில்   அதிகம்   சம்பளம்   வாங்க க்கூடிய   தொகு ப்பா ளர்களில்   ஒருவர் .

 

 

விஜய்   டிவி யில்   ஒளிபர ப்பான   சூப்பர்   சிங்கர்   நிகழ்ச் சி   தொகு த்து   வழங்கி தமிழ்   மக்களி டத்தில்   பிரபலமா னவர்    இ வர் .  விஜய்  டிவி   மட்டுமி ன்றி   ஜீ தமிழ் ,   சன் டிவி  ,   சன் மியூசிக் ,   சுட்டி டிவி   போன்ற   தொலைக் காட்சிக ளி ல்   பணி யாற்றி இருக்கி றார்.

 

 

பிறகு இவர்  விஜய் டிவிக்கு   வந்த வர் .   அதன் பின்   கலக்கப் போவது   யாரு  நடுவ ராக   இருந்து பின்   சூப்ப ர்   சிங் கர்  ,  கிச்சன்   சூப்பர் ஸ்டார் ,   கிங் ஆப்   காமெ டி ,   ஜோடி நம்பர்  ஒன் ,   சூப்பர் சிங்கர்   6  ,   7 ,   8 ,   9  ,     ஸ்டார்  மியூசிக்  என தொடர்ந்து பல   வ ருடங் களாக    இருந்து   வருகி றார்.

 

 

மேலும்   தற்போது   ஊ   சொல் றியா   நிகழ்ச் சியை   தொகு த்து   வ ழங்கி   வருகி றார்.   மேலும்   இவரு டைய   இந்த   ஆங்க ரிங்   ஸ்டைலு க்காகவே   பலரும்   ரசித்து வருகிறா ர்கள்  .  மே லும் சில   குறும்   பட ங்கள்   நடி த்தார்.    2019 ஆண்டு   வெ ளியான   தேவ ராட்டம்   படத் தில்   ஒரு   பாட லையும்   பாடியிரு க்கி றார்.

 

 

இவர் 2016  ஆம்   ஆண்டு  பிரவீன் குமார்   என்பவ ரை   காதல்    திருமணம்   செய்து கொ ண்டார் .   தற்போது   இருவ ரும்   விவா கரத்து   பெற்று   பிரிந் து   வாழ் கிறார்க ள்    என்று   சொல் லப்படு கிறது  .  இவர்களது   திரு மண   புகைப்ப டங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.